IZAGA

Ngiqala ukuzwa isaga lesi esithi ‘Indlebe yisifebe’ ngathi, Habe! Indlebe? Njani? Ngasengizibuza ukuthi, umuntu okuthiwa yisifebe ngonjani? Kwakhanya ukuba ngumuntu oba lobudlelwano bensitha labantu abehlukeneyo kodwa bengathathananga. Emadolobheni amakhulu kulezindawo lapho izifebe ezima khona ebusuku zilinda ukuzadojwa ngabantu abehlukeneyo, zithengisa imizimba yazo. Kukhanya azikhethi ukuba ngumuntu onjani, inqobo eyakhupha imali ukuba babe bonke ensitha. Kwasuka kwacaca-ke kimi ukuba indlebe, yebo kambe, iyisitho esincane emzimbeni, kodwa isuka ibe yisifebe ngendlela efanayo. Indlebe awungeke uyigcike. Idobha zonke izinkulumo ezinhle lezimbi. Ayikhethi. Awukaze uthi uphakathi komphakathi loba lapho okubhuza abantu abanengi ukwazi ukuthi ukhethe okulalelayo. Ufuna ungafuni, kuyangena ezindlebeni zakho. Kuhlekisa kungahlekisi kuyangena ezindlebeni. Kukhwabitheka loba kusethusa indlebe iyakuzwa kuphela. Kuyinkulumo ebusisayo loba izidutshulo zezithuko, konke indlebe iyakugola. Ayikwazi ukuvaleka kulokhu okungafunwa nguwe mniniyo.

Ngakho isaga lesi sisetshenziswa nxa umuntu eseqabuke esizwa lalokho abekade engafanelanga akuzwe. Angatsho-ke umuntu elandisela omunye ngakuzwileyo, loba azitshele ngenhliziyo ebabaza eyedwa esezwe imfihlo ukuba, qotho indlebe iyisifebe. Yebo-ke, indlebe yisifebe.