Isaga lesi sivame ukutshiwo nxa kuhlekwa loba kukhulunywa ngomuntu ovama ukuhleka abanye mhlawumbe ngokuthile okungakuhle kubo, ikanti laye   ulephutha elifanayo. Kuthiwa indwangu zazidlala, kwasekusithi enye yananzelela ukuthi umngane wayo ulesiphongo. Yaqala ukumhleka ngaleso siphongo umngane wayo, kwaze kwathi unina wahamba laye umahleka lo lapho okwakulesiziba samanzi, wafika wathi abuke isithombe sakhe. Wamangala ebona isithunzi sakhe umahleka. Hawu, kanti ingani laye ulaso isiphongo. Indwangu le yayihleka usowabo kanti layo injalo xathu. Lokho kwayiquma umsila.

Kuvamile-ke empilweni ukuthi uzwe othile ehleka omunye ngokubunjwa kwakhe okuthile akubona kukubi. Asithi uBhobho ulezigwenxa ezesabekayo, besekusithi kudlula eduzane uNene etshaya ngamabatha akhe, uBhobho abeseqhweba abangane abaseduze athi,

“Akelibone-bo! EyiNene ibatha kubo! Amadolo ahlala eqabuzana kawadinwa na?” Abanye baqale ukuhleka njengaye, besekusithi uMbongeni athi kuye,

“Uhleka ibatha kuNene! Wena! Wena sibili Bhobho olezigwenxa ezingangenisa ibhola lenyawo licitshile! He-he-he! Indwangu zihlekana iziphongo yeyeni bantu!”

Asuke lapho uMbongeni esehleka zona izigwenxa zikaBhobho, laye uBhobho asale esekhona ekhangela imibala yakhe ngokukhathazeka. Yebo, asingahleki iphutha loba okungabukeki kuhle komunye. Asikhumbule ukuthi lathi silezethu izici loba amaphutha athile esingeke sithabe nxa abantu sebehlekisana ngakho. Limqotho elithi indwangu zihlekana iziphongo.