IZAGA

Kusinwa Kudedelwana

Isaga esithi ‘Kusinwa Kudedelwana’ sitsho ukuthi kukho konke okwenziwayo okuhle, umuntu uyenza ingxenye yakhe yomsebenzi thile loba aphathe isikhundla thile abe esesuduka etshiyela olandelayo loba abalandelayo. Akukuhle njalo akuvumi ukuthi umuntu aphathe isikhundla loba enze umsebenzi othile impilo yakhe yonke. Isisusela sesaga lesi sisekugideni enkundleni. Oyabe ephakathi komkhumbi wokugida eqakezelwa izandla loba esina ngobugabazi bakhe bonke, uyaphuma enkundleni avulele omunye ithuba lokungena enkundleni agabaze laye.

Umuntu ophikelela enkundleni ucina eseyindinabadli. Kumele umuntu aphume enkundleni abantu besakukholisa ukusina kwakhe. Nxa ededela omunye abantu bayaqhubeka bekholisa bebukela ukusina okutsha kumbe ngotshikizayo, kumbe ngokhokhoba atshone phansi avumbuluke, kumbe ngothatha unyawo lwenkala atshaye lugege.  Laye lowo aphume kungene omunye. Lezikhundleni zobukhokheli kuba njalo akukhathalekile kumbe kukuhulumende, loba ezikolo, loba kumankampani. Osuka afise ukuhlala kulesosikhundla kokuphela ucina kungaselamuntu omqakezelayo, omthandayo. Uyabe engasenzi kuhle esephele ipapa.  Uyabe eseyindinabadli. Abangelanhloni bayanxapha babe sebesitsho ukuthi kasuke kulesosikhundla ngoba kusinwa kudedelwana.

Asifundeni ukwenza ubungcono bethu bonke kuwuphi lawuphi umsebenzi osenzandleni zethu. Nxa usuwenzile lokho okusemandleni akho, suka kulesosikhundla udedele abalandelayo. Ngaleyondlela ucina uphakanyiswa usiba ngumuntu olohlonzi onconywayo njalo ocelwa kumcimbi thile ukuba uzokwabelana lozulu ngokuthile olobungcwethi ngakho. Yeka ukunamathela, ukugagadlela, ukubamba nko usala ukusuka uze ucine uqethulwa loba ukhukhulwa uxotshwa. Akukuhle lokho. Kuyayangisa. Xwaya ukucina usutshelwa ukuba kusinwa kudedelwana.  

Barbara Nkala