Isaga

Nxa abantu kuthiwa bangamathe lolimi, kuyabe kusitsho ukuthi bayathandana kakhulu. Abehlukani. Abatshiyani. Lapho obona khona oyedwa ubona lomunye. Amathe lolimi akwehlukani. Nxa ulimi lusebenza kuhle lumanzi ngamathe. Nxa lungoma lungaba ngumhwabha lungawenzi kuhle umsebenzi walo. Njalonje asikwazi ukuthi amathe angaba khona njani emlonyeni kungelalimi. Isitho esilulimi siphila lamathe. Yikho-ke abangane abangatshiyaniyo, abahlala bebonakala bebonke kwande ukuthi kuthiwe bangamathe lolimi.

Ikanti, abantu abazondanayo, abahlala bedlephana, bexabana kwakuthiwe bayinja lengwe. Inja ifuywa ngekhaya. Ilusizo ebantwini. Ingumngane omkhulu. Ingwe yona ayifuywa. Yisilo seganga. Asibonani lenja esetshenziswa ukuzingela. Izinyamazana lezi zozimbili zingaqabuka zihlangana ziyalwa kuthunqe uthuli. Yizitha. Abantu abayizitha ababonani. Lapho abadibana khona yikulwa kodwa. Kungaba yikuthezana ngemilomo loba kube yikulwa kubindwane. Abazondanayo laba-ke sithi bayingwe lenja.

Kumele sikhuthaze abemuli babe ngamathe lolimi, hatshi ukuthi babe yingwe lenja.

Barbara Nkala