Isaga lesi sande ukutshiwo ngumuntu omdala ebonga umntanakhe ngokuthile ayabe emenzele khona. UMaSibanda wathi ezihlalele emkulwini wakhe ekhaya lakhe wezwa izinja zikhonkotha. Waphuma wema emnyango. Wabona indodana yakhe eyayisebenza edolobheni isiza isisitheka ithwele umgodla omkhulu eyafika yawethula phambi kwakhe. Kwaphuma kuwo ingubo enhle, izigqoko, izicathulo, lezifela emlonyeni. Yamtshela njalo indodana ukuba kumele ibophe inqola iyelanda umbheda omutsha emthengele wona unina, ewutshiye ezitolo lapho eyayehlele khona ebhasini. Wathaba unina wagida  eqakeza izandla esithi,  

“Maye, Nkosi yami! Ukuzala yikuzimbela bantu. Ukuzala yikuzelula amathambo bantu.”

Esintwini, umcabango uvame ukuba yilo othi, ozeleyo uzagcinakala kuhle esegugile njalo abantwabakhe bazakuba khona ukumgcwaba esefile. Akuhambi kanjalo ngazo zonke izikhathi, kodwa yiso isifiso esikhona lokuloyisa okukhona. Kuyinto enhle emuntwini omdala ukwazi ukuthi esedlulile bakhona abazamgoqa, bamngcwabe kuhle. Umcabango wokuthi umuntu angafa aphonguthi dindinini egcekeni adliwe zinyamazana, loba ukuthi aphongujikelwa egodini ngendlela engelasithunzi, uba munyu kubani lobani. Yikho-ke ozeleyo nxa esenzelwa okuhle ngabantwana ubonga acokise atsho ukuba ukuzala yikuzimbela. Uyabe ekutsho ngentokozo enkulu. Isaga lesi sivame ukutshiwo njalo ngumuntu oyabe ecokisa ngobuhle besenzo somntwana emzalini. Esinye isaga esisetshenziswa ngendlela efananayo ngesithi, Ukuzala yikuzelula amathambo.Impilakahle ithi ukwelula amathambo kuyinto enhle eyenza amathambo angabi lenkantsho njalo lemisipha isebenza kuhle nxa kungelakufinqana okukhona.

Ngendlela efanayo, umzali okhala ngezenzo ezimbi zomntanakhe loba ezabantwabakhe uzwa esithi, “Maye, ukuzala yikubola amathumbu. Asitshi umntwana agange abulale loba enze okunye nje okubi esigabeni acine evalelwa ejele, lokho kuyamkhahlameza umzali wakhe acine ekhala ngokubola amathumbu. Into ebolileyo, iyanuka. Akekho ofisa ukuba seduze lalokho osekubolile; akuphefumulisi kahle. Umzali uyabe ezikhala kanjalo ngoba kuyabe kungathi konke okungaphakathi kwakhe kubolile yikho nje lomntwana amzeleyo efana lesibozi nje. Ikanti emuntwini ophethe kuhle umzali, kujabulisa inhliziyo ukuzwa ebonga ngaleyo ndlela ethi ukuzala yikuzimbela loba ukuthi, yikuzelula amathambo.

Barbara Nkala