Ukudla usesulela phansi njengenkukhu yisaga esikhomba ukungabongi. Esintwini, sivame ukutshengisa ukubonga kwethu ngokukholisa lokho okuphakululwe kwabekwa phambi kwethu. Siqeda nje ukudla siyabonga. Akukhathalekile kumbe yikudla okuthandayo loba ongakuthandiyo; ukudla okukhwabithayo kumbe hatshi; okunengi loba okuluthwane. Uqeda ukudla uyabonga.

Isisusela sesaga lesi esithi, ukudla umuntu esesulela phansi njengenkukhu sisukela lapha; ake ukhangele inkukhu ukubana idla njani. Uyayibona na? Iqhwaya phansi ngezinyawo zayo, ngomlomo itshobole idle. Iqeda kudla yesula umlomo wayo inxazonke. Qhwayi-qhwayi, dliyani. Yesuliyani umlomo ngokuwuhlikihlela phansi ngapha langaphaya. Khonalaphayana nxa itshobola isidla, isesulela umlomo wayo phansi, kungani iyeyisa. Kungani isola ekudlayo, kanti hatshi, iyadla. Qhwayi-qhwayi njalo. Tshoboliyani. Dliyani, Yesuliyani. Yikho ukudla kwenkukhu. Ngakho-ke, nxa umuntu ungamenzela ulutho oluhle, kodwa angabongi, ufana lenkukhu edlayo kodwa yesule umlomo wayo sengathi isusa lokho ebe ikudla. Kufanele ubonge ungaze wenzelwe okuhle, ungabi njengenkukhu edla isesulela phansi.

(NB. Abazi ngenkukhu bathi idla isesulela phansi umlomo ngoba ilola umlomo wayo ukuze isuse ingcekeza lokunye okungabe kunamathele kuwo, ukuze idle kuhle.)

Barbara Nkala