IZAGA

Isaga esithi Umlomo awugcwalelwa mfula siyatshiwo emuntwini okhuluma sengathi into akhuluma ngayo ilula, angayifeza kanti mpu. Kulula ukukhuluma kodwa ukwenza kuba nzima.Kulula ukuthembisa ukuthi uzacenta iguma lonke ulithanyele kuhle kodwa kwehlule. Kulula ukuthembisa ukucacada isitsha sonke samazambane kodwa kube khona okuba ngumgoqo ucine ungaqedanga.

Asithi uNtombana uthembise unina ukuthi uzakuyathatha isipho sesitsha esigcwele amakhomane, ikhabe, lomumbu, lethanga kunye lebhobola kugogo wakhe ngaphetsheya komfula. Athi uyafika emfuleni, afice ugcwele uthwele izigodo, uhuba ngomsindo owesabekayo, ungachapheki. Akhumbule isithembiso sakhe kunina. Kodwa ukuchapha kube yinkani. Abone nanguyana umfana wembuzi zakoyisemkhulu esesiyazivalela. Ammemeze. Umfana aphendule, asondele. Athi kuye,

“Ngicela utshele uGogo ngekhaya ukuthi umama ubengithume ukuzathatha ihlobo amthembise lona. Kodwa, sengisehlulwa ngmfula!”

Aphendule laye umfana wembuzi athi, “Kulungile sisi, ngizamazisa!”

Ukukhuluma kulula. Lingakhuluma lizwane. Kodwa ukwenza ngenye indaba. Nxa umfula uphuphuma ugcwele, awuchapheki. Kodwa awuvikeli ukuthi abantu bamemezane, bakhulumisane. Yikho nje kuthiwa umlomo awugcwalelwa mfula UNtombana wathembisa unina eleqiniso lokuthi uzakwenza akuceliweyo. Kodwa umfula ohubayo wathi, manga ntombi. Kwabalula njalo ukukhulumisana longaphetsheya. Amazwi omlomo awavalelwa ngumfula loba ugcwele. Amazwi ayachaphela ngaphetsheya loba uhuba unjalo umfula. Kulula ukukhuluma. Kulula ukuthembisa. Kodwa ukwenza kwesinye isikhathi kuba yinkinga. 

Barbara Nkala