UBUNTU


Besiledili elikhulu. Bebekhona ngobunengi babo abantu. Kwaxoxwa, kwadliwa kwasuthwa, kwajatshulwa. Kuthe kufika isikhathi sokuchitheka abantu bangena ezimoteni abeze ngazo kwasala kuthe hlikilili imiganu yonke indawo, izimbiza ezihlihlayo, lengcekeza yezimbodlela ezinatheleyo lokunye okunjalo. Ukubhekana lenhlikinhliki kwaba ngokwabaluthwane abalapho ekhaya.

Sengakubona njalo kanengi abantu abatsha becele ukuzakwenzela imihlangano yabo emzini othile. Kuxoxwa kujatshulwa befundiswa, bayabe bephiwa lezimnandi ukulibazisa imilomo. Nxa sekufika isikhathi sokuphumula, inengi lithi chithi lisobele lapho eliphiwe khona indawo yokuphumula. Baluthwane abakhumbula ukuqoqa izitsha bazigezise, bahlanze lapho obekudliwelwa khona. Kungani kunjalo? Kungani inengi ligijimela ukukholisa, kodwa ukwenza umsebenzi besuka babe madolo nzima? Yikuswela UBUNTU.

Abantu abanengi bayazithanda izinto ezinhle njalo bayazifuna. Umuntu wonke uyakuthanda okumnandi. Kodwa ukusukuma umuntu enze umsebenzi inengi likuthola kunzima. Sengananzelela ukuthi ukuvilapha lokho ukuzinikela ekwenzeni umsebenzi, kungenxa yalapho umuntu akhulela khona. Nxa abazali bengakucabangi ukukhuthaza abantwababo ukuthi basukume benze, basukume bancedise, bakhula bebona sengathi impilo ithi bona bangabantu bokusizwa. Ukusiza abanye babona kungasikwabo, babona kumele kwenziwe ngabanye.

Kusukela emakhaya lapho abantwana abakhuliswa khona lapho abakhuthazwa khona ukuthi bancedise. Ngubani omthandayo umntwana othi angadla atshiye imiganu yakhe khonalapho adlele khona azihambele ayekwenza okunye? Ngubani omvunayo umntwana othi angaqeda ukudla ase imiganu lapho egeziselwa khona ayitshiye lapho. Ukuba igeziswe ngubani? Nxa engakhuthazwa umntwana uthi nxa evuka atshiye izingubo zinjalo angendluli. Yikumtotoza ukumendlulela. Kuthi-ke lamhlana esemzini usuka abone sengathi ukhona okumele amendlulele ingubo amlungisele umbheda. Umntwana onjalo angavakatshela izihlobo loba abangane, baphanga badinwe yikwenza kwakhe bafise abuyele kibo masinyane.

Buyasweleka ubuntu empilweni yethu yonke. Ubuntu buthi, yenza kwabanye lokho ofisa bakwenze kuwe. Yenzela abanye lokho ofisa bakwenzele khona. Yenza okuhle ngazo zonke izikhathi abantu bakubuke bathi ulobuntu.

Barbara Nkala