Uthuli: yinhlabathi elenhlamvana ezincane kakhulu, elula njengempuphu, evuma ukuphetshulwa ngumoya. 

Ihlabathi: yinhlabathi engavundanga kakhulu njalo nxa kune izulu amanzi ayaphangisa ukutshona enhlabathini enjalo. Indawo elihlabathi ayidingi zulu elinengi kakhulu. Iyavuma izilimo ezinjengo mumbu lokunye. 

Ubhuqu: yinhlathi ecoleke kakhulu, ebanengi ikakhulu endleleni. Yinhlabathi engelamagade, eluthuli,  njalo nxa umuntu enyathela unyawo luyatshona ebhuqwini.

Isibomvu: yinhlabathi ebomvana ngombala. Isibomvu siyabamba amanzi nxa izulu linile, kube ngumdaka obomvu. Yinhlabathi engcolisayo kakhulu. 

Isidaka: kulemihlobo emibili yesidaka: isidaka esibomvu, lesidaka esimnyama. lsidaka yinhlabathi edabukayo phansi nxa komile, kuba lemikenke. Izulu lingana isidaka siyanamathela, njalo siyabamba. Akuhambeki lula esidakeni, kodwa izilimo ezilinywa esidakeni ziba zinhle kakhulu nxa kulezulu elinengi. Isidaka abafana bayathanda ukusisebenzisa nxa bebumba inkomo zomdaka.

Isiduli: Yindlu yamagenga kumbe eyamatheza. Isikhathi esinengi isiduli siba yisidaka. lsiduli esitsha esincane kuthiwa yingqaka. Inhlabathi yezidudlana emnyama eyokutshayela endlini phansi ibizwa kuthiwa yingqulwane

Isimunyu: yindawo eyande ukuba yomile eba yisidaka kancane. Inhlabathi yesimunyu imunyu, kungani ilesawudo, yingakho ithandwa ukukhunywa zinkomo.

Isikwakwa: yindawo eligceke elenhlabathi eqinileyo engela bhuqu ngaphezulu, njalo iyatshelela okumangalisayo nxa izulu linile. 

Ivutshevutshe: yinhlabathi okuhlangene khona elihlabathi lobhuqu loba letshebetshebe. 

Itshebetshebe: yinhlabathi etholakala emifuleni, ilenhlamvu eziqatha ezingamahadlahadla.  Abakhi bayayisebenzisa nxa kusakhiwa izindlu.