ULIMI LWAKHO – ILIFA LAKHO

UMGELO 

Umgelo ngumsele wamanzi, yindawana egeleza amanzi. 

ISIFULA

Isifula ngumfula omncane. 

ISIHOTSHA

Isihotsha yindawo eyisifula ephahlwe zintaba loba izindawo eziphakemeyo. Iyageleza nxa izulu linile. 

Umfula yindawo egeleza amanzi igebhekile itshona kwezinye izindawo. Iphansi yomfula ilitshebetshebe, mdabu kuyimvelo. Umfula wande ukuthela komkhulu wona othela elwandle.

UMTHOMBO

Umthombo yindawo egobhoza amanzi, iyenjiwa ukuze amanzi agobhoze ngamandla. Singathi ngumgodi omncane owenjiweyo ukuthi kutholwe amanzi kodwa ongatshoni kakhulu.          

ISIZIBA

Isiziba yindawo yamanzi azikileyo asemfuleni. Ezinye iziziba ziyatshona kakhulu kanti njalo ezinye kazitshoni okuyangaphi. Kulapho-ke abafana abathanda ukubhukutsha khona. Kweminye imifula iziziba ziyacitsha ikanti kweminye zibalamanzi kuze kuyofika esinye isigaba sezulu 

IDAMU

Idamu lichibi elikhulu elenjiweyo laselisakhelwa imibundu ukuze ligcine amanzi. Isikhathi esinengi idamu liba lenhlanzi abantu bazigole. 

ICHIBI

Ichibi yindawo yemvelo ema amanzi. Amanye amachibi ayacitsha amanzi nxa izulu lingathatha isikhathi lingani. Emadwaleni kuvamile ukuthi kube lokungamachitshana. 

IXHAPHOZI

Ixhaphozi yindawo ehlala itota igobhoza amanzi. Yindawo ephansi okungani yisigodi. Exhaphozini kulezilimo ezivumayo ukulinywa endaweni enjalo. 

ULWANDLE 

Ulwandle ngudedangendlale, uthwacalala lwamanzi azikileyo, adephileyo, abanzi ongeke ubone lapho aphelela khona, njalo agqagqele umhlaba

Martin Mlilo