KUMQOKA UKUFUNDA ULIMI LWAKHO

Ngiphetha ngeviki edlulileyo ngathembisa ukuthi ngizakwethula esinye isizatho esimqoka sokuqakatheka kokuthi sifunde indimi zakuleli. Ngakubeka sobala ukuthi ulimi lulilungelo lomuntu elimqoka njalo eliyisisekelo lendlela emqoka yokuthi umuntu akholise njalo afeze amalungelo akhe amqoka afana lelungelo lokufinyelela imfundo, uncedo lwezempilakahle, ulwazi, lelungelo lokufinyelela ukulunga ngokomthetho. Kunzima ukukholisa amalungelo la nxa umuntu engelayo imvumo yokuthi awakholise esebenzisa ulimi lwakhe. Ngenxa yokuqakatheka kwendimi njengelungelo elimqoka, abafundi abanengi abaqhuba izifundo zabo begxile ezindimini bande ukuzithola besebenzela inhlanganiso ezilwela lokuvikela amalungelo oluntu lenhlalakahle kazulu. 

Inengi liphatheka emisebenzini yokuba ngabakhankasi, ama-advocacy officers, abacwayisisi, amaresearchers, labacebisi, amatechnical advisor/amaconsultant sikhangelane lokubunjwa kwemithetho lamapholisi angatshiyi abanye phandle ngenxa yendimi abazikhulumayo. Abanye babayizikhulumeli zalezi zinhlanganiso, amacommunications officer, loba babe kugatsha olubona ngokudlelana kwenhlanganiso loba ikhampani lozulu, amapublic relations officer. Izinto zihamba kuhle, ingatsha ezifana leZimbabwe Human Rights Commission leZimbabwe Media Commission kumele sibili ziqhatshe ngobunengi ingcwethi zezindimi lokhu lezi ingatsha zilomlandu wokubona ukuthi amalungelo kazulu aphathelane lendimi ayahlonitshwa lokufezwa. Lokhu kumqoka njalo ngoba sivezile ukuthi ukuhlonitshwa lokufezwa kwamalungelo oluntu aphathelane lendimi kuyisisekelo sokukhuliswa lokufezwa kwamanye amalungelo oluntu. Inengi labafundi bethu abafundele indimi zakuleli balakho njalo ukuthi basebenze emisakazweni ingabe kuthelevizhini loba erediyweni. Abanye bangabahleli bamaphephandaba lakungatsha ezidinda izingwalo. 

Okumqoka engizakuphatha kusifundo sami sokucina ngalolu udaba yikuthi ngiveze ukuthi nxa uqhuba izifundo zakho ugxile ezindimini, wenza amakhosi ehlukeneyo njalo ikhosi yinye ngayinye ikuvezela amathuba emisebenzi eyehlukeneyo, njalo kuqakathekile ukuthi uwahlanganise lamanye ngoba kulokudlelana lamanye amakhosi angekho kulezi izifundo okuyinto eqinisa amakhono akho.

UDr Eventhough Ndlovu ngu ‘Senior Lecturer kuDepartment of Languages, Literature and Culture’ eNyuvesithi yeZimbabwe.