ULIMI LWAKHO

Ukulima – Nxa umuntu elima uyabe esebenzisa ikhuba ukuphendula umhlabathi ukuze ahlanyele inhlanyelo ezathela.

Ukucenta – Nxa umuntu ecenta uyabe esebenzisa ikhuba loba esinye isikhali ukukhupha ukhula loba utshani egumeni loba emasimini.

Ukuhlakula/Ukuhlakulela – Nxa umuntu ehlakula loba ehlakulela uyabe esebenzisa ikhuba ukukhupha ukhula lapho okulezilimo khona.

Ukuqhatha – Nxa umuntu eqhatha uyabe elima okokuqala ngqa endaweni engakaze ilinywe.

Ukuqabanga – Nxa umuntu eqabanga uyabe ehamba egebha ngekhuba amagodi azangena inhlanyelo emasimini.

Ukukofola –  Nxa umuntu ekofola uyabe esebenzisa ikhathivethi ukuphendula inhlabathi phakathi kwezilimo ukuze kungabi lokhula.

Ukugebha – Nxa umuntu egebha uyabe esebenzisa isikhali sokuphanda loba ukuvula umhlabathi. Nxa imbambayila isivuthiwe ivunwa ngokugejwa ikhutshwe emibundwini yenhlabathi.

Ukufuka – Nxa umuntu efuka loba efukela uyabe ephandela umhlabathi eduze lezilimo ezizalela ngaphansi kwenhlabathi ezinjengamazambane lendlubu.