Zibandlela 2021
Mnyak’ omutsha bathandekayo!
Umnyaka ka2020 siwuphethe ngesibongo esikhulu, sibonga ukuthi
iCovid19 yasigudla eceleni yasiceza kulolubhubhane. Sasingabuzanga
elangeni. Lo umnyaka ka 2021 uqale ngesihluku esingakhulumekiyo.
Loba kunjalo, impilo iyaqhubeka. Umsebenzi wethu lapha emhlabeni
umele uqhubeke. Ukuguquka kwezinto ngesiphangiphangi  kugcizelela
ukuthi kumele sinanzelele indimi zethu zingafi. Zinengi indimi esezafayo
emhlabeni jikelele, abantu sebekhuluma ikakhulu iSingisi lezinye
ezabanye.

Nxa singananzelelanga zingafa lezakithi indimi. Lungafa lolimi
lwesiNdebele. Asikukhwabithi lokho. Ngakho, nxa sixoxa emizini yethu,
kasikhulumeni ulimi lwabokhokho. Asibafundiseni ulimi lakwabo
abantwabethu. Bazasibonga kwelakusasa bengasayangeki ngokuthi
bangazazi ukuba bangumhlobo bani wabantu. Nxa siloba kasilobe
ngalo, sikhwabithe lokulubala, silufundise abantwabethu.
Asikhuthaleleni ukukhuthaza ukuba abantu balukhulume njalo balulobe
kuhle ngobunono ulimi lwethu.

Injongo yeBCMN Trust yikuthi ulimi lwesiNdebele lungafi. Siyifisela
inhlanhla-ke lempumelelo kuleyo migomo i-BCMN  lonyaka. Siyamcela
oPhezulu ukuba asiphathise nxa siqhubeka ngomsebenzi lo esikhathini
esinzima kangaka. Ngiyakhuthaza loba kunjalo, siyaphambili!

Nokuthula Moyo
BCMNLT Board Chair