This image has an empty alt attribute; its file name is Thabo-Dube-1.jpg

Mthwakaz’ omuhle, ngithemba isigcawu lesi silusizo kuwe. Nxa ubusisekile, ungathuli. Tshono, ukhuthaze imbongi, ukhuthaze abalobi asebelobe kulesi sigcawu. Lo, ozimisele ngomncintiswano wokuloba inoveli, katsho laye ukubana amacebo esiwaphiwa yisikhwicamfundo, uDr Ndlovu, ayamsiza na.  Nxa singezwa ukuthi lithini lina ababalayo, asisoze sazi langabe liyasizakala, kumbe abalobayo laba baphethe bakhonkotha enkangala. Labaloba izindaba eziqinisa ukholo lwethu betshengisa ukubana uNkulunkulu ungenele njani ezimpilweni zabo, asibatsheleni kuyole inkundla ukuze bathokoze ngokwabelana lathi.
Sikhona isigcawu lapho indaba yonke yalelolanga ephutsha khona. Kulapho ongaloba khona eyakho imicabango ngalokho okubalileyo. Qondisa lapho obona kulokulahleka ukuze sicathule kanyekanye, simuntu munye. Asibambisaneni indlela le eyokuphakamisana lokukhuthazana.
Nansi enye imbongi entsha kulesisigcawu. Ake sizwe ukuthi yona igiya isithini. Halala! Woza lazo wena kaMlilo!