Isaziso salamhla njalo yilesi: abanye benu mhlawumbe sebemangele ukuthi izinkondlo zabo zingenile ku-blog, kodwa akubanga lesibongo. Kuzalunga. Isibongo sezimbongi zikaMbimbitho lezikaMabasa siyeza. Sonke sithiywe yi ‘Lockdown’. Bekezelani bant’ abahle!

Okwesibili, labo abalezingwalo ezangena kumncintiswano wokulotshwa kwamanoveli ngesiNdebele, bayaziswa ukubana silokhu sikhangelele ukubika labo abayathola imivuzo; owokuqala, owesibili, lowesithathu. Kodwa akuseyikwenzakala njengokulungiselela kwethu ekuqaleni konyaka. Mhlawumbe sekuzabikwa imiphumela ekupheleni kukaNkwenkwezi sebesebenze kuhle baqeda abakhangele umsebenzi.

Sehlukana lapha lamhlanje Mthwakaz’ omuhle. Kuhle ukuba lawe kulesisigcawu. Ngesakho lawe. Khululeka sizwe ukuthi wena uthini. Awukho umqondo omkhulu, awukho omncane.
Sonke siselimeni lokukhuthaza lokuphakamisa ulimi lwethu. Hlaba eyakho lawe indima ngo2020.
Ukhumbule phela ukuthi esalela muva ithiwa xhaka yizinja.
Ngiyalithanda, njalo ngiyabonga!

Gogo Nkala