Izinhlelo zeBlog

  1. Ngiyaphinda njalo ukubika lokhu ukuba, uhlelo lwethu lwezinkondlo kulesisigcawu luyama ekupheleni kukaNkwenkwezi. Kuzaqalisa olutsha olokuloba izindatshana ezimfitshane ezesiNdebele. Lolani izikhali zenu zokuloba balobi abahle. Ukhona ozalicebisa okwamahlandla athile ngokuloba izindatshana ezinhle, ezihlabusayo ezikholisekayo. Thatha ithuba lawe ukutshengisa ubungcwethi bakho ekulobeni. Ungakhuthi ukulandela izicebiso.
  2. Uhlelo lwezingxaki zabatsha lalo luzakuma ekupheleni kuka Nkwenkwezi. Kuyaqala olutsha olokuhlomisa abatsha ngokumele bavuse inkophe bakulandele ukuze bathuthuke bangasaleli emuva. Esalela muva ibanjwa yizinja. Siyafisa bantu abatsha liphakame lingaphiki ngokukhala liquthile loba libhazalale phansi ngezisu. Asikho esiphandela esinye. Ngakho yala uqaza kusigcawu ngokukhanzingwayo kulelibhodo.