Ngifisa ukukwazisa ukuthi sesicele ukuvuselelwa kokubalwa kwezingwalo emsakazweni. Lokho lakho kuyaluphakamisa ulimi lwethu. Sizaqala ngokulibalela ugwalo oluthi, THAPH’ ULUJU, Indatshana Ezimfitshane, Ilifa Lakho. Sizakwazisa ukuba lokhu kuqala nini. Kodwa nxa kuqala kuleliviki, kungabe kubalwa kuRadio Zimbabwe, umsakazo wabantu, ngoLweSihlanu emini ngehola lesithathu, nxa iNkosi ivuma.

Sehlukana lapha lamhlanje Mthwakaz’ omuhle. Kuhle ukuncokola lawe kulesisigcawu. Ngesakho lawe. Khululeka sizwe ukuthi wena uthini. Awukho umqondo omkhulu, awukho omncane.
Sonke siselimeni lokukhuthaza lokuphakamisa ulimi lwethu. Hlaba eyakho lawe indima ngo2020.
Ukhumbule phela ukuthi esalela muva ithiwa xhaka yizinja.
Ngiyalithanda, njalo ngiyabonga!

Gogo Nkala