Isaziso sethu sangeviki elidlulileyo asisaphumelelanga ngenxa yendaba ye ‘Lockdown’ elizweni. Asingakhathazeki. Nxa iNkosi isilondile, luyeza uhlelo oluhle olokubalwa kwezingwalo zesiNdebele emsakazweni. Asibekezele. Kuzadlula lokhu okuyingxaki embikazi. Okungapheliyo kuyahlola lanjengoba okuhlolayo kuphela.

Esinya isaziso yilesi: abanye benu mhlawumbe sebemangele ukuthi izinkondlo zabo zingenile ku-blog, kodwa akubanga lesibongo. Kuzalunga. Isibongo sezimbongi zikaMbimbitho sehlule ukufikiswa kahle kuzo. Kodwa sikhona. Bekezelani bant’ abahle!

Okwesithathu, labo abalezingwalo ezangena kumncintiswano wokulotshwa kwamanoveli ngesiNdebele, bayaziswa ukubana abahlolisisa becubungula lowo msebenzi balokhu bephezu kwawo. Silokhu sikhangelele ukubika labo abayathola imivuzo; owokuqala, owesibili, lowesithathu.

Sehlukana lapha lamhlanje Mthwakaz’ omuhle. Kuhle ukuba lawe kulesisigcawu. Ngesakho lawe. Khululeka sizwe ukuthi wena uthini. Awukho umqondo omkhulu, awukho omncane.
Sonke siselimeni lokukhuthaza lokuphakamisa ulimi lwethu. Hlaba eyakho lawe indima ngo2020.
Ukhumbule phela ukuthi esalela muva ithiwa xhaka yizinja.
Ngiyalithanda, njalo ngiyabonga!

Gogo Nkala