Ngivumeleni ngililume indlebe hlabezulu. UGogo Nkala wasuka wabobothekelwa ngoPhezukonke nyakenye ngehlandla lokuphetha lomnyaka. Umusa omangalisayo njalo owesabekayo. Abemuli bamsungulela inhlanganiso yabathenjwa ejonge ukusekela imigomo alayo eyokukhuthaza, lokuphakamisa ulim lwesiNdebele. Kunjenje kusabhaliswa leyo nhlanganiso ukuze isebenze ngokusemthethweni.
Ngakhoke, siyakudinga wena, lawe, laloyana, ukuba sibambisane kulelilima, sidonse kanyekanye siluphakamisa ulimi lwethu. Kunengi esizakufeza lonyaka uNkulunkulu esiphathisa. Bakhona engisebenza labo abathenjwa engizabethula kini libazi nxa zonke izincwadi ezifaneleyo seziphumelele.
Ilima leli ngelakho lami. Asiyihlabeni indima iyephutsha kahle.