Laba ngoKhekhe abahlakaniphileyo abathola imivuzo ngemva kokuphendula kuhle ukuba inganekwane abayethelwe nguGogo ibe ifundisani. Sibatshayela ihlombe,

u- Andile
lo Yolanda
lo-Osleen Moyo

Izipho zaphiwa yiBCMN Literary Trust ukukhuthaza oKhekhe ukubana bananzelele izifundo ezinhle ezikhona kunganekwane, ezifundisa ubuhle bokuba ngumuntu olobuntu, ohlonipha njali azise abanye.