Kithi sakhula sithanda kakhulu omunye uBaba omncane owayevame ukusihlekisa nxa esethatshiswe ngomunye emulini owenze kuhle, akhulume ngokutshiseka ebobotheka athi, “SIYA PHAMBILI!”  Sakhula-ke sesimbiza ngalawo mazwi aba libizo lakhe lokusoma. Kodwa lathi-ke kuvamile ukuthi sitsho lapho okulomphumela omuhle ukuthi, “Siyaphambili!”

Loba besiphila impilo yokuvikana leCovid-19 kuyole iminyaka emibili edlulileyo selokhu sasungula iTrust le, siyambonga uJehova ngokusivikela esiphilisa, loba bebanengi abethu abasitshiyileyo. Sizikhuthaza ngokuthi, nxa iNkosi isavuma ukubana siphile, asizameni ubungcono bethu bonke sisenza umsebenzi ofakwe ezandleni zethu ukuze sitshiye indawo esiphila kuyo isesigabeni esingcono, ikakhulu kokuphathelane lolimi lwethu lwesiNdebele.

Siyadumisa-ke ukubana sesikhupha amanoveli amabili ayinqaba, senza umncintiswano wokuloba ngezigigaba zeCovid-19 lodonsi lwayo, sathola izindatshana ezabusisa abantu ngendlela ezahlukeneyo. Siphetha unyaka ka2021, sikhuphe ugwalo lwezinkondlo oluyinqaba oluthi, GIYA-GIYA! Inkondlo Zembongi Ezikuleli Lezisemazweni. Ukutshelwa yikuncithswa Mthwakazi omuhle. Dinga olwakho uzithaphele uluju uncinde iminwe.

Abathanda ulimi bafundile njalo okunengi okuhle olimini lwesiNdebele, okunjengezaga, lamabalathile aphathelane lokuthile esintwini sakithi. Abatsha bebekhuthazwa, ikanti oKhekhe bethelwe izinganekwane ezinengi ezilezifundo ezithile ezikhuthaza ubuntu. Abanye bebezilalela emsakazweni amaviki onke ngemiGqibelo ekuseni. Eziqinisa ukholo lazo bezikhona. Ngena ebulenjini uzithaphele lokho owakukhuthayo.

Okwamanje nje sikhangelele ukungena kwemidlalo elotshwe ngesiNdebele ezavalwa ukungena ekupheleni kukaNhlolanja. Zizahluzwa-ke, umphumela walabo abaphumeleleyo ubikwe ekuqaleni kukaNkwenkwezi. Sikhangelele-ke ukuthi bakhona abazakwenza kuhle kakhulu bakhulise isibaya semidlalo yesintu.

Siyafisa-ke wena obalayo usiphathise ngokusazisa okukubusisayo esikwenzayo, usazise lalapho obona besingenza ngcono khona.

SIYAPHAMBILI KU2022!

nguMhleli