Revelation 12:11 says: “They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony; …”. When we tell testimonies of the Lord God’s power and saving grace on our lives, the devil slinks away tail between legs. So, let us share our amazing stories of God’s love in action and shame the evil one.
         We look forward to reading your own story of faith in the coming weeks. Your well-written story should be about 500 – 600 words. Send your story to: barbarankala@gmail.com. Selected stories will be compiled into an anthology of stories of faith.    
    Look out for the next story in the series next week! ***
Ukufunda akupheli! Batsho njalo abasandulelayo. Ukufunda kuzaphela mhla lomhlaba utshabalala. Sisaphila, asifundeni kwabanye, sicotshe empilweni lokho okusisizayo, okusiphakamisayo, okusakhayo, okusibusisayo! Mina lezizinkondlo uMthwakazi agiya ngazo, lamazwi oMbhalo abonisa umusa weNkosi wansukuzonke, lezindaba zokholo lezi ezitshengisa uthando lukaNkulunkulu lokusebenza kwakhe ezimpilweni zethu ngendlela eyisimanga, ziyangiphakamisa. Zingenza ngibe ngumuntu ongcono insuku zonke. 

Wena olesiphiwo sokuloba, dobha usiba lwakho ulobe. Qoqoda umtshina wakho sizwe ukuthi eyakho imicabango lemizwa kusifundisani. Kusikholisisa ngandlela bani.  Ungakhohlwa, esalela muva ithiwa xhaka yizinja! 

Asihlanganeni njalo kuviki elizayo.

Ngiyalithanda, njalo ngiyabonga!

Gogo Nkala