Mthwakazi omuhle, nanti ithuba lokuthi ulobe unonise isiphala solimi lwakho! Gagadlela lelithuba ubalelwe kulabo abaphehla ilifa lalamuhla lelakusasa. Kulezigaba ezimbili kulo umncintiswano. Ungalobela abantwana abasebangeni lika Gredi 1 kusiya ku3.

Ulakho njalo ukuthi ulobele abantwana abasebangeni lika Gredi 4 kusiya ku7.

Ibanga lika Gredi 1 – 3

 • Loba INDABA YABANTWANA ngesiNdebele esicacileyo, ngolimi olulingene lelibanga labantwana.  
 • INDABA yakho kumele ibe lamabala aphakathi kwe300 le500.
 • Uma usenelisa ungafaka, loba uchaze umfanekiso ofisa ukuwubona ekhasini linye ngalinye.

Ibanga lika Gredi 3 – 7

 • Loba INDABA YABANTWANA ngesiNdebele esicacileyo, ngolimi olulingene lelibanga labantwana. 
 • INDABA yakho kumele ibe lamabala aphezu kwe3000.
 • Uma usenelisa ungafaka, loba uchaze umfanekiso ofisa ukuwubona esahlukweni sinye ngasinye. Ingaba mibili kusahluko sisinye.

Nanzi iziqondiso

 • Zikhethele udaba oluphathelene lalokhu okwenzakalayo empilweni yalamuhla ulobe indaba yakho ngakho. 
 • INDABA yakho ayibe ngumsebenzi ongakaze ukhutshwe ogwalweni oludindisiweyo ngaphambili. 
 • Kumele INDABA yakho ibe ngumsebenzi othayitshiweyo, ihlelekile, amakhasi ehlanganiswe kuhle, engakhithiki. Thumela njalo ikhophi yendaba yakho nge e-mail kukheli elithi info@bcmnliterarytrust.org.
 • Wehlukanise imizila usebenzisa idouble spacing, ubhale ngeTimes New Roman, lefont size 12
 • Gcina ikhophi yendaba yakho loba usuthumele eyomncintiswano kuMhleli. 
 • Kumele ikhasi linye ngalinye libe lenombolo, kusukela kwelokuqala. 
 • Kumele ikhasi lokuqala libe leBizo lakho, iKheli lakho, uCingo lwakho, lekheli le-email nxa ulalo lelokheli. 
 • Ilanga lokucina elokungenisa INDABA yakho ngulweSihlanu, mhlaka 28 Mabasa, 2023. Uyenelisa ukungenisa INDABA yakho ungavele uyiqede loba lesi isikhathi singakafiki.
 • Abaphumelelayo bazakwaziswa mhlaka 14 kuNtulikazi 2023. Kuzakuba loMvuzo wokuqala owe-US$200; owesibili owe-US$140; lowesithathu owe-US$60 ezindabeni ezizakhethwa kubanga linye ngalinye. Umvuzo ungaba yimali elingana laleyo kwezinye izimali okungabhadalwa ngazo. 
 • Olendaba yabantwana ezaphumelela ukudindwa, uzakwaziswa kube lesivumelwano leRadiant Publishing ngalokho.

Nxa usubhale wasuthiseka ngendaba yakho, ithumele loba uyilethe kula amakheli:

 1. KoBulawayo – KuMhleli, UMncintiswano Wokuloba INDABA YABANTWANA, BCMN Literary Trust, C/o Telco, 114 George Silundika, Phakathi kuka11 lo12 Avenues, koBULAWAYO.
 2. EHarare – KuMhleli, UMncintiswano Wokuloba INDABA YABANTWANA, BCMN Literary Trust, C/o 21 Armadale Road, Vainona, eHARARE. 
 3. Bana leqiniso ukuthi indaba yakho ifikile kuMhleli ngokumthinta kunombolo ethi: +263 772231304; loba ku-email ethi info@bcmnliterarytrust.org.