Title:              UHAMBO LWEMPILO
Author:         Lindani Phiri
Publisher:    Radiant Publishing
Pages:           288
ISBN:             978-1-77925-467-2
Contact:      +263 71 808 0386
Email:           infor@bcmnliterarytrust.org

UHAMBO LWEMPILO lugwalo olumayelana lempilo kaSibulewe kaNkanyiso Nkabinde owako koGodlwayo, eDekezi.  Unina ubhubha mhla ezalwa akhule eseyintandane edliswa imbuya ngoluthi nguninomdala, inkosikazi kayise. Ucina ebeletha inyawo esiya eFilabusi, asuke lapho ayengena eGoli. Uhambo Lwempilo lolu lusibonisa impilo enzima yentandane, ubunzima obuvelela umntwana oyinkazana, ingozi ezivelela abeqa imingcele bengelazincwadi eziqondileyo zokuya kwamanye amazwe, ukudlwengulwa kwabesifazana, ingculazi, impilo yeGoli elumelayo kuziphepheli. Kodwa kukho konke, indlela ikhona nxa umuntu angazazi, abekezele, azimisele asebenze nzima.
     Luhleleke kuhle lolugwalo, luyakholisisa. Yimbiza emumethe izitshebo zonke; ezothando, ezamasiko, ukuhlukuluzeka kwabesifazana, kunye lezokuziphatha. Ulimi lumnandi luhlabusa amagama. Zuza olwakho uthaphe uncinde.