IZANDLA ZIYAGEZANA

Ngangike ngibone abadala abadle isitshwala ngesandla begeza sebeqedile. Ubona umuntu ecengelwa egeza sonaleso sandla adle ngaso.Ngangizibuze ukuthi kambe bayahlambuluka? Hmm! Ngiyasola. Ukuthi izandla zihlambuluke kuhle ziyagezisana. Futhi izinsuku lezi zeCovid-19 zisifundise ukubana kumele sizigeze njani izandla okwemizuzu thile ukuze zihlambuluke. Njalo sigeze ngesepa. Isandla esisodwa asingeke sizigeze sihlambuluke.
        Isaga lesi esithi izandla ziyagezana sikhomba khonalokho ukuthi isandla esisodwa siyasiswela esinye ukuba zihlambuluke. Isandla esingcolileyo esilomsizi, loba amafutha, loba izitshwala ezomeleyo asingeke nje sanelise ukuthi iminwe yaso iyisuse leyo ngcekeza. Kuswela esinye isandla ukuba sihlikihle, sihwaye, siguxuze, sithele amanzi. Lesepa ibhubhudla ngcono isuse ingcekeza izandla zihlikihlana zigezana.
        Isaga lesi sitsho ukuthi abantu bayasizana. Sasisetshenziswe ukubonisa khonalokho ukuthi umuntu eyedwa kwesinye isikhathi uyehluleka ukuthi afeze amacebo athile aphumelele ngoba mhlawumbe engelabo bonke ubuciko lobungcitsh lolwazii. Uswela omunye loba abanye ukuba kuphathiswane. Omunye uyabe elolwazi oluthile loba izinto ezithile kodwa eswela oluthile ulwazi angalalo lezinto thile angalazo ezingamsiza. Angazuza omxhasayo ukuba aphelele uyabe esemhlangule isibili, sitsho-ke sithi izandla ziyagezana, ngethemba lokuthi kusasa lowo laye uzathola ukuxhaswa kokuthile.
        Ezinye izaga ezikhomba okufanayo ngezithi, ‘Ikhotha Eyikhothayo’, lesithi ‘Imikhombe iyenanana’.