Besiziqhweba ukuthi kambe yithi laba esesivalelisa umnyaka ka2020? Sabona ukuthi yithi isibili. Ngakho sithi, ‘Ebhenezeri!’ UJehova uhambe lathi ebunzimeni bendlela wasisiza kwaze kwalamuhla. Yebo, siyaphila. Asiphuphi. Siyabonga. Siyadumisa. Kuviki elidlulileyo siyibonile enye iKhisimusi njalo, sabusiseka.
     Unyaka ka2020 ube ngumnyaka wezimanga. Waqala njengayo yonke, kodwa singakafiki ngaphi kommango sabe sesithelekile isilo seCovid-19, sakusoma. Sasingakwazi ukuthi umnyaka uzaze ugqibe isilo lesi silokhu sizulazula sibhonga sizingela esingabaqhoba.
     Kini lonke elingena kunhlelo zethu, kuqala sikhalela lonke abathandekayo elilahlekelwe yizihlobo. Siyadana lani. Kodwa kusikhumbuza kafuthi sonke nje ukuba sisendleleni, singabahambi kulo umhlaba ohlabayo. Duduzekani zihlobo zethu. Sibuye sikhalele abathandekayo abagulelwayo. Siphakamisela amehlo ethu kuye oPhezukonke, ongalaliyo, ongawozeliyo, uMsilisi omkhulu. Siyancenga elule isandla sakhe alethe impilo kwabethu.
     Umkhonomi wezwe ube ulokhu uxega izinto zingasathengeki ezitolo. Izulu belingekho kule iminyaka emibili edlulileyo, kuzindlala zodwa amanzi esweleka. Ukufika kweCovid kwenze izinto zaba zimbi kakhulu ngoba amankampani avaliwe amanye ahle afadalala. Bakhona abangelayo imisebenzi selokhu yafikayo iCovid-19. Asingalahli ithemba. Siphila ngethemba lokuthi kuzakuba ngcono kwelizayo. Kwabanye ububi lobu lobunzima sokwenze ukuthi balole imicabango ukuze baqale izinto ezintsha ezizabasiza baphile. Zama lawe ukhangele impilo lapho okhona ukuthi kuyini ongakwenza ukuguqula umumo. Okubi yikuphonguhlala nje. Njengoba sasitsho nje, vuka mntomtsha. Asikho isikhwehle esaphandela esinye.
     Akubanga kubi konke ngo 2020. I-BCMN Literary Trust izamile ukuphumelelisa eminye imigomo kumbono wayo. Bekulohlelo olukhuthaza ngamasu okuloba izindatshana. Ozawalandela lawo macebo uzaloba ngcono. Zaqhubeka zijuluka inkondlo ezinsibeni zezimbongi zakwelakithi lezemazweni. Luzalolongwa lukhutshwe enyakeni omutsha ugwalo. Zidindiwe izingwalo ezimbili ezathola imiklomelo ephakemeyo kumncintiswano wokuloba amanoveli. Khangela kuhlelo oluthi ‘Eziphuma Ebhodweni’ ubone ezikhutshiweyo. Lubekhona uhlelo lukaVodloza lomlobi walamuhla. Kuqale njalo izinhlelo zokukhuthaza lokuhlomisa abatsha ngobuntu. Kulokukhuthaza ulimi lwesiNdebele. Kuhle siluthande sizigqaje ngalo. Lukhona njalo uhlelo lwabancane, okhekhe. Kulemidlalo yakudala abakhunjuzwa ngayo abangane, kunye lezinganekwane. Sicela abazali bababalele loba babalalelise lezizinganekwane ezethiwa nguGogo. Zilezifundo eziyinqaba.
     Zikhona njalo izinhlelo eziqhubekela phambili. Kulezifundo eziphakamisa ziqinise umuntu wangaphakathi, ziqinise lokholo kuNkulunkulu. Zigxile emibhalweni. Ziyakhuthaza ukuba sibe ngabantu belizwi hatshi abalizwayo nje sizikhohlisa. Besekusiba lohlelo olulodwa olwesiNgisi lapho abalobi abaloba befakaza ngokuthile uNkulunkulu abenzele khona.
     Siyakhuthaza ukuthi abalobi bezingwalo zezindatshana, amanoveli, izinkondlo lemidlalo baqhubeke belola insiba zabo bakhulise njalo banonise ulimi lwethu lwesiNdebele. Kumele babe ngabantu ababalayo kakhulu njalo. Kasikhule isibaya. Ukhumbule phela wena obalayo ukuthi ulimi lwakho yilifa lakho. Ulimi lwakho yibuntu bakho. Njalo lungumthombo wolwazi. Nxa ulimi lwethu luthandeka, lukhulunywa kuhle, lulotshwa kuhle, luzaphila, lubekhona abantwabethu lezizuzukulwana ezizayo ziziqhenye ngalo.

Siphetha ngokulifisela uMnyaka Omutsha omuhle obusisekileyo.

Ngamazwi eBhodi yeBCMNLT