Kanenginengi, nxa uloba inoveli, uzwa izingcitshio ekulobeni zigcizelela lokhu ukuthi, Tshengisa ungalandisi. Sekungathi ukulandisa yindlela engahlabusiyo, indinabadli, elalisayo. Abalobi abenza ugwalo ungalubeki phansi ngabatshengisa okwenzakalayo ngokugabaza ngolimi, besebenzisa amabala adala imifanekiso engqondweni, aphakamise imizwa, ngoba elezidutshulo zokwenza. Nanzi izibonelo:

1.Tshengisa: Wathi hluthu isikhwama, nyawo ngibeletha, uMama wasala          esiqhinqa isililo ethwele imikhono ekhanda. 
Landisa: Wahluthuna isikhwama wabaleka uMama wasala ekhala.
2.Tshengisa: Wagigitheka wathi ga ngesiphundu kwaze kwabonakala lesilakalaka silakazela.
Landisa: Wahleka waze walala phansi.
3.Tshengisa: Kathintwa lo, kuphazima umbane wezulu utshaye 
utshabalalise.
Landisa: Kaqalwa lo uyingozi.
 4. Tshengisa:  Uvalo lumdukluza isifuba alumuphi ithuba lokuphefumula. Landisa: Uyesaba.

Ake uzame-ke lawe uhlole imitsho yakho ethile, utshengisa ozabala lokho okutshoyo, ungalandisi nje.