Indatshana idume ngokuba lomlingiswa omqoka oyedwa onguye olandelwa yingxaki lezehlakalo zonke. Abalingiswa kundatshana balutshwana kanti njalo kabathuthukiswa njengakunoveli loba eyinye imibhalo. Alulasikhathi sokuthuthukisa abalingiswa ngoba kubikwa ngocezu lwempilo olulodwa. Kunoveli singabona umlobi ezalwa, akhule, angene isikolo, asebenze aze afe. Kundatshana singamthola esemsebenzini kulanga lolelo elilodwa kumbe iviki exabana lomqhatshi etc. Okunye okunegi sizakuzwa ngokulunguza emuva loba phambili. Singakuzwa ngengxoxo layo engajwayelanga ukukhuliswa. Kundatshana kulemihlobo yabalingiswa emibili. Ummeli lombangi kanye labasekeli babo. Ummeli ngumlingiswa omqoka onguye ophethe udaba, kuthike umbangi ngulowo ophikisana laye. Umbangi angaba yinja, umumo, omunye umlingiswa etc

Ukulingisa
Lokhu yikwakha abalingiswa. Kundatshana abalingiswa bakhiwa ngendlela ezitshiyeneyo ngoba singekho isikhathi sokulandisa kabanzi ngabo langezimilo zabo.

  • Umlobi angabaveza ngempahla abazigqokileyo eg impahla ezimadabudabu lanxa engachasisanga ngomlingiswa sihle sazi ukuthi uyadubeka
  • Angabaveza ngenkulumo, lokho abakukhulumayo lendlela abakhuluma ngayo. Eg inhlamba, ukuphosela isilungu, islang
  • Angangena umlobi engqomndweni yomuntu asivezele ngemicabango yakhe lapho sihle sazi ukuthi ngumthakathi, isela, unondindwa etc.
  • Angaveza futhi ngalokho umlingiswa angakhulumi ngakho loba iphimbo lakhe nxa ekhuluma eg. ukukhwaza.
  • Singavezelwa njalo umlingiswa kukhangelwe ukuthi abanye abantu bathini ngalowo mlingiswa