Ingxabano/Ingxaki (Conflict) yiwona mgogodla wendatshana. Ingekho ingxaki lendatshana kayikho. Yona ingxabano iyini, ibonakala ngani? Ingxabano loba ingxaki kuyikuqhudelana, ukulwisana, ukuhlukuluzeka, ukukhathazeka, ukuhlulukelwa. Wonke umumo ongamanga kuhle udala ingxabano. Yona igatshaniswe kabili. Kukhona ingxabano emuntwini wangaphakathi, i-(internal conflict). Kubekhona ingxabaqno yangaphandle – (external conflict). Ingxabano yangaphakathi yona ijwayele ukusuka kungxabano yangaphandle. Ingxabano yangaphakathi iyikuhlukuluzeka, ukuzidla, ukukhathazeka komlingiswa ngaphakathi kwakhe engakuphumiseli kubonakale ebantwini. Umlingiswa angaswela ukuthi athathe sinqumo bani ukuze aqede udubo lwakhe. Lingxabano iyingozi ngoba amanxeba ayo angaphakathi njalo kanengi umuntu onjalo ucina egula ngenxa yokukhathazeka, loba ahlanye, loba azibophele. Umlobi okhaliphileyo uyayakha lingxabano afihlele obalayo lokho okukhathaza umlingiswa kuze kufike kuvuthondaba lapho esingathola khona ukuthi umlingiswa ubebanjwa iganyavu, loba okunye okunjalo. Ingxabano ingavezwa ngendlela ezitshiyeneyo ezilandelayo:

  1. Umlingiswa angalwisana lomunye umlingiswa; bangathukana, babambane ngezandla, balimazane. Owesifazane loba owesilisa angabanjwa iganyavu (Physical conflict).
  2. Umlingiswa angahlukuluzwa ngumphakathi lemithetho ekulowomphakathi e.g. amasiko – isiko lokwendisela lingamhlukuluza
    umuntu wesifazane, inani lamalobolo limhlukuluze owesilisa, ukungami kuhle kwezomnotho, loba ezepolitika, loba ukuba ngumhambuma etc. Konke lokhu yizinto ezingadalwa ngokuthile okwenzakala endaweni yomlingiswa.

  3. Umlingiswa angahlutshwa ngokwemvelo okunjengalokhu; umkhuhlane, njengekhorona ephonguthi vumbu ingalindelwe ingakhangelelwe; indlala ngoba izulu lingananga; loba izulu elinengi elichithayo emasimini etc.

Asihlangane ngesikhathi esizayo sikhangele UMLINGISWA.