IBCMN Literary Trust ibika ukuthi kuzakwethulwa umncintiswano wokuloba imidlalo ngesiNdebele ngenyanga kaNhlangula. Balobi, hlalani lithiye indlebe. Kodwa singakakhankasi ngalowo mncintiswano, sithanda ukuba lowo ofisa ukuhlonyiswa ngezimpawu okumele azinanzelele azimisele ukulandela amasu azakwethulwa ngumqeqetshi wethu omkhulu uLindiwe Ndlovu, yena kanye oke wasisiza ngamasu okuloba indatshana emfitshane. Phuthuma lawe ungene esigcawini uthole amasu amahle azakusiza uloba umdlalo wakho ohlabusayo.

Nantu uhlelo lwalokho okuzabalulwa kuchazwa amasu okuloba imidlalo.

Amasu okuloba Imidlalo

Umhlaba esiphila kuwo ungumdango kuthike thina singabadlali kuwo. Injongo yalolugwadlwana yikuhlomisa umfundi ngamasu okuloba umdlalo. Kuzaxoxwa ngokulandelayo:

  • Ukuphawulwa/Ukuchazwa komdlalo
  • Amabala amqoka ekulotshweni komdlalo 
  • Imihlobo yemidlalo

– Imbangalusizi (tragedy)

– Ivezansini (comedy)

– Imbangalusizinsini (tragicomedy)

– Isidididi (pantomime)

  • Impawu ezimqoka zomdlalo

– Iplothi lembaxa zayo 

– Ubudlalo

– Abadlali

– Indikimba

– Ingxabano

– Isethingi

– Ingxoxo

– Umcabango

  • Ulimi lobuciko bokwethula
  • Usizakalo lomdlalo kumphakathi

Lindiwe Ndlovu