Kuviki elidlulileyo, besithembise ukuthi sizalilethela amasu amqoka ekulobeni izinkondlo. Ayeza. Linda, uqaphe! Ungadeli.

     Lamhla sibone kungcono ukuthi kesitshaye umphehlo ngeziqondiso zomncintiswano wokuloba inoveli. Bakhona asebengenise imisebenzi yabo. Kuhle lokho. Iqembu labahluleli abazabala bakhethe ingcitshi, bazawuqala umsebenzi wabo khona ngoZibandlela ka 2020.

     Okwamanje silifisela umphumela omuhle kakhulu lisaloba, lisalolonga. Zama lawe ubungcono bakho bonke!  

   Nanzi iziqondiso njalo:

UMNCINTISWANO WOKULOBA INOVELI NGESINDEBELE

Mthwakazi omuhle, nanti ithuba lokuthi ulobe unonise isiphala solimi lwakho! Gagadlela lelithuba ubalelwe kulabo abaphehla ilifa lalamuhla lelakusasa.

1.  Loba inoveli ngesiNdebele esicacileyo

2. Inoveli yakho kumele ibe lamabala ayi 30,000 loba edlulayo.

3. Zikhethele injongo ephathelene lalokhu okwenzakalayo empilweni.

4. Inoveli yakho ayibe ngumsebenzi ongakaze ukhutshwe ogwalweni oludindisiweyo ngaphambili.

5. Kumele inoveli yakho ibe ngumsebenzi othayitshiweyo, ulethwe ulugwalo oluqoqekileyo, amakhasi ecindezelwe ahlanganiswa kuhle. Gcina ikopi yogwalo lwakho loba usuthumele eyomncintiswano kuMhleli. 

6. Kumele ikhasi linye ngalinye libe lenombolo, kusukela kusahluko sokuqala.

7. Kumele ikhasi lokuqala libe leBizo lakho, iKheli lakho, uCingo lwakho, lekheli le- Email nxa ulalo.

8. Ilanga lokucina lokungenisa inoveli yakho nguLweSibili, mhlaka 31 Janawari, 2020.

9. Abaphumelelayo bazakwaziswa mhlaka30 kuMabasa 2020. Kuzakuba loMvuzo wokuqala owe US $250; owesibili oweUS$150; lowesithathu owe US$50 kungwalo ezizakhethwa.

10. Ologwalo oluphumelela ukudindwa uzakwaziswa kube lesivumelwano le Radiant ngalokho.

Nxa ususuthisekile ngogwalo lwakho, luthumele loba ululethe kula amakheli:

KoBulawayo – KuMhleli, UMncintiswano Wokuloba INoveli, Radiant Publishing, C/o Telco, 114 George Silundika, Between 11 & 12 Avenue,
BULAWAYO.

EHarare – KuMhleli, UMncintiswano Wokuloba INoveli, Radiant Publishing, C/o 21 Armadale Road, Vainona, HARARE.
Bana leqiniso ukuthi ugwalo lwakho lufikile kuMhleli ngokumthinta kunombolo ethi: +263 772231304. Yiyo njalo eye – WhatApp.