UMNCINTISWANO WOKULOBA INDATSHANA EMFITSHANE NGESINDEBELE

Mthwakazi omuhle, nanti ithuba lokuthi ulobe unonise isiphala solimi lwakho! Gagadlela lelithuba ubalelwe kulabo abaphehla ilifa lalamuhla lelakusasa.

 • Loba INDATSHANA EMFITSHANE ngesiNdebele esicacileyo.
 • INDATSHANA yakho ingaba lamabala aphakathi kwe 700 kusiya ku2000. Okukhulu ngumnkantsho wayo. 
 • Zikhethele udaba oluphathelene lalokhu okwenzakalayo empilweni yalamhla ulobe indatshana yakho ngakho. 
 • INDATSHANA yakho ayibe ngumsebenzi ongakaze ukhutshwe ogwalweni oludindisiweyo ngaphambili. Uvunyelwe ukungenisa indatshana eyodwa, loba ezimbili kuphela.
 • Kumele INDATSHANA yakho ibe ngumsebenzi othayitshiweyo, ilethwe ingumbhalo ohlelekileyo, amakhasi ehlanganiswa kuhle, atepulwa engakhithiki. Thumela njalo ikhophi yomdlalo wakho nge e-mail kukheli elithi info@bcmnliterarytrust.org.
 • Kumele wehlukanise imizila usebenzisa idouble spacing, ubhale ngeTimes New Roman lefont size 12. 
 • Gcina ikhophi yendatshana yakho loba usuthumele eyomncintiswano kuMhleli. 
 • Kumele ikhasi linye ngalinye libe lenombolo, kusukela lapho eqala khona indatshana. 
 • Kumele ikhasi lokuqala libe leBizo lakho, iKheli lakho, uCingo lwakho, lekheli le-Email nxa ulalo.  Ungalifaki ibizo lakho emakhasini onke.
 • Ilanga lokucina elokungenisa INDATSHANA yakho nguMvulo, mhlaka 30 Mabasa, 2024. Ungangenisa indatshana yakho ungavele uqede ukuyiloba usuthiseka.
 • Abaphumelelayo bazakwaziswa mhlaka 17 Nhlangula 2024. Kuzakuba loMvuzo wokuqala owe-US$200; owesibili owe-US$150; lowesithathu owe-US$100 kuzindatshana ezizakhethwa (loba kube yimali elingana laleyo kwezinye izimali okungabhadalwa ngazo). 
 • Uma zizinengi ezinhle, zonke zizangena kuqoqo lezindatshana ezimfitshane elizadindiswa uma seziqondiswe zasuthisa. Yonke indatshana ezangena izakuba lesibongo. Abalobi abaphumelelayo ukuba lezindaba ezizangena kuqoqo bazakwaziswa.

Nxa ususuthisekile ngendatshana yakho emfitshane, ilethe kula amakheli:

a. KoBulawayo – KuMhleli, UMncintiswano Wokuloba INDATSHANA EMFITSHANE, BCMNLiterary Trust, C/o Telco, 114 George Silundika, between 11 & 12 Avenues, BULAWAYO.

b. EHarare – KuMhleli, UMncintiswano Wokuloba INDATSHANA EMFITSHANE, BCMN Literary Trust, C/o 21 Armadale Road, Vainona, HARARE. 

c. Bana leqiniso ukuthi indatshana yakho ifikile kuMhleli ngokumthinta kunombolo ethi: +263 772231304 ngeWhatsApp, loba kuma e-mail aphiweyo.