Mthwakazi omuhle, nanti ithuba lokuthi ulobe unonise isiphala solimi lwakho! Gagadlela lelithuba ubalelwe kulabo abaphehla ilifa lalamuhla lelakusasa.

 • Loba UMDLALO ngesiNdebele esicacileyo. 
 • UMDLALO wakho kumele ube lamabala ayi 20,000 loba edlulayo.
 • Zikhethele udaba oluphathelene lalokhu okwenzakalayo empilweni yalamhla ulobe umdlalo wakho ngakho. 
 • UMDLALO wakho awube ngumsebenzi ongakaze ukhutshwe ogwalweni oludindisiweyo ngaphambili. 
 • Kumele UMDLALO wakho ube ngumsebenzi othayitshiweyo, ulethwe ungumdlalo ohlelekileyo, amakhasi ehlanganiswa kuhle, engakhithiki. Thumela njalo ikhophi yomdlalo wakho nge e-mail kukheli elithi info@bcmnliterarytrust.org.
 • Wehlukanise imizila usebenzisa idouble spacing, ubhale ngeTimes New Roman lefont size 12
 • Gcina ikhophi yomdlalo wakho loba usuthumele eyomncintiswano kuMhleli. 
 • Kumele ikhasi linye ngalinye libe lenombolo, kusukela kwelokuqala. 
 • Kumele ikhasi lokuqala libe leBizo lakho, iKheli lakho, uCingo lwakho, lekheli le-Email nxa ulalo. 
 • Ilanga lokucina elokungenisa UMDLALO wakho nguMvulo, mhlaka 28 Nhlolanja, 2022. Ungangenisa umdlalo wakho ungavele uwuqede.
 • Abaphumelelayo bazakwaziswa mhlaka 17 Nhlangula 2022. Kuzakuba loMvuzo wokuqala owe-US$200; owesibili owe-US$120; lowesithathu owe-US$60 kumidlalo ezakhethwa (loba kube yimali elingana laleyo kwezinye izimali okungabhadalwa ngazo). 
 • Olomdlalo ozaphumelela ukudindwa, uzakwaziswa kube lesivumelwano le Radiant Publishers ngalokho.

Nxa ususuthisekile ngogwalo lwakho, luthumele loba ululethe kula amakheli:

 1. KoBulawayo – KuMhleli, UMncintiswano Wokuloba UMDLALO, BCMNLiterary Trust, C/o Telco, 114 George Silundika, between 11 & 12 Avenues, BULAWAYO.
 2. EHarare – KuMhleli, UMncintiswano Wokuloba UMDLALO, BCMN Literary Trust, C/o 21 Armadale Road, Vainona, HARARE. 
 3. Bana leqiniso ukuthi umdlalo wakho ufikile kuMhleli ngokumthinta kunombolo ethi: +263 772231304; loba ethi +263 718080386. Zonke ngezeWhatsApp.