Umphumela Womncintiswano Wokuloba Amanoveli NgesiNdebele Mthwakaz’ omuhle, ngiyabingelela! Lamhla ngithwele izindaba ezinhle kubalobi bethu. Umphumela womncintiswano owakhankaswa nyakenye, ngo 2019, owokuloba amanoveli esiNdebele, usuphambi kwethu. Sekunsukwana sibika, sibonga, siphakamisa umsebenzi wabalobi wonke. Nanku okwabonakalayo:

Owokuqala, ngu-Olivia Mahwaya Sibanda ngogwalo lwakhe oluthi, FUTHI YA! Umvuzo US$250
Owesibili, nguLindani Phiri ngogwalo lwakhe oluthi, NGAYIBONA IMPILO.Umvuzo US$150

Owesithathu, nguTsitsi Nomsa Ngwenya ngogwalo lwakhe oluthi, AYIKHO EYAGANA INYAMAZANA. Umvuzo US$50

Bakhona ababili abebelandela emsileni yalaba abathole imivuzo. Amanoveli abo lawo abe ethembisa kodwa aswela ukusetshenzwa okudlula la athole imivuzo. Laba nguMaqhawe Masuku, ngogwalo lwakhe oluthi NGAZIKHOLISA! loNomazulu Mpofu, ngogwalo lwakhe oluthi IPHUPHO.

Lindani PhiriTsitsi Nomsa Ngwenya

Sibatshayela ihlombe bonke abalobi ngoba batshengise ukuzama okuhle kakhulu njalo abanengi babo bebeloba ngolimi lwesiNdebele oluhlabusayo. Sibonga kakhulu njalo abathathu abasibalele amanoveli wonke angenayo, becubungula behluza ngonanzelelo. Sithi, lingadinwa lakusasa ngomsebenzi eliwenze ngothando njalo laxwayisa abalobi bethu ngobunono. Nxa iNkosi iyiphathisa inhlanganiso ye BCMN Literary Trust njalo siphilile, sithemba ezimbili izingwalo zizadindiswa umnyaka ungakaphutshi.