UVODLOZA LOMLOBI WALAMHLA 2

Ngiyabingelela balobi balamhla! Kuleviki sixoxa lomlobi, uPhilani Gama.

MELULEKI SIBANDA: Ngiyakwamukela kuloluhlelo. Akusitshele mlobi,
ungubani njalo uzalwa ngaphi?

PHILANI GAMA: NginguPhilani Gama, ngidabuka esabelweni seMatobo,esiqintini saseLahlamkhonto. Ngikhulele eGwanda endaweni yaseNhanha,ngaphansi kwenduna uMarupi. Ngizelwe mhla ziyisithupha kuNhlangula ngo-1990.

MS: Usulobe izingwalo ezingaki njalo yiziphi?

PG: Zimbili engizibhale ngedwa. Zilezihloko ezithi: MNTANAMI, VUKA UZILWELE! Olunye lulesihloko esithi: YIMIHLOLA LE! Zonke zithinta impilo esiyiphilayo singabantu. Lukhona njalo olwendatshana engalubhala ngihamba laBalondolozi Bolimi, olulesihloko esithi: UMHLABA WENKOHLAKALO. Ngilendatshana eyodwa ethi: ‘Umvuzo Wokuganga’. Besekusiba ngelenkondlo elilesihloko esithi: ‘Umthombo Wezinkondlo’.

MS: Kuleloqoqo lezinkondlo, zithini izihloko zazo, mhlawumbe ezintathu nje?

MS: Izihloko zezinye zezinkondlo zami zithi:                                                                                                                                                                    -‘Kad’ Ubaba Wasebenza!’                                                                                                                                                                           -‘Ngiyamthanda.’                                                                                                                                                                                                            ‘Ngabe Sonani?’

MS: Njengomlobi, kungani ukhathalela ukuloba ngesiNdebele?

PG: Kuyisifiso sami ukuthi ulimi lwethu lungatshabalali; silulondoloze, ukuze lezizukulwane ezizazalwa ziziqhenye ngolimi lwabokhokho.

MS: Kuyezwakala mlobi wethu. Zitholakala ngaphi ingwalo zakho njalo
ziyimalini?

PG: Izingwalo zitholakala kimi. Ngihlala eTembisa, eGoli, eNingizimu Afrika. Lasekhaya eZimbabwe ziyatholakala. Nanzi lezintengo:
MNTANAMI, VUKA UZILWELE!                         R130
UMHLABA WENKOHLAKALO                           R150
YIMIHLOLA LE!                                                 R150.

MS: Ofisa ukuxhumana lawe, angakuthola kanjani?

MS: PG: Ngiyatholakala ezinkundleni zokuxhumana:
Facebook:     Pitso Mabhada Ncube.
Twitter:        @pitsomabhada
Instagram:   ncubepitso
Email:           mabhadapitso.90@gmail.com
Contacts:      +2761 674 9732
                       +2761 383 8715

MS: Siyabonga mlobi wethu walamhla ngethuba osiphe lona usitshela ngengwalo zakho. Sikutshayela ihlombe ngomsebenzi osuwufezile, sisthi, qhubeka uloba, usiba lwakho lujuluke ezinye ezinengi kakhulu izingwalo. Siyathemba ukuthi umphakathi uzakuxhasa njengomlobi omutsha, uthenge lezingwalo zakho.

PG: Ngiyabonga lami.

***

MS: Hlabezulu, nangu umlobi walamuhla. Mxhumeni limkhuthaze, lithenge izingwalo zakhe lizizwele lokho akujongileyo eloba. Asibakhuthazeni abalobi balamhla ukuze baqhubeke ngomsebenzi omuhle esizweni sakwabo.