Ngiyabingela bathandekayo. Mina nginguMeluleki Sibanda. Ngidabuka koNhlupho, eKhezi, ngaphansi kweNduna, uBhidi Ndiweni. Ngingumlobi wezingwalo kanye lezinkondlo zesiNdebele. Ngiphinda njalo ngihlele izingwalo zesiNdebele. Ngabona umhlaba mhla zilitshumi lane kuMbimbitho ngo-1983. 

Ngaloba ugwalo olwadindiswa ngaphansi kwenhlanganiso ethi, ABALOBI BAKITHI. Lulesihloko esithi: Kunjani Nxa Kunje? Kulolugwalo kusuka kuthi ngokufa kukaMdlongwa edlelwa umona ngabafowabo, basebesona izinto emzini wakhe. Sibona bephikisana lamazwi kamufi awakhuluma esevalelisa umhlaba. Lokho kuphehla ulaka lwamadlozi. Kuyagulwa, kufe abamsulwa, kunyamalale izinkomo, inkengane ihlasele. Amashwa eza ebelethene, kuthi ekucineni, abenzi bokubi labo baluzwe uswazi lwamadlozi. Umlobi uthinte amasiko, inkolo, ubumqoka bezinkomo, izihlahla kanye lemisebenzi yazo, amaculo enkonzo lawesiNtu, ukudla, imikhuba lakho konke esilakho njengesizwe esimpitsholo. Ugwalo lubhalwe ngolimi olujulileyo kakhulu. Lwathengwa lwaphela ugwalo, kodwa luzatholakala kungensuku zatshwala.

 Ngilezinkondlo ezintathu lapho engixhumane labanye abalobi kanti zikhona ezinye esengizilobile ezisadinga ukudindiswa. Ngithemba lazo zizatshicilelwa zonke njengoba zithinta impilo esiyiphilayo. Nanzi ezinye zalezo ezadidiswayo lapho ngisebenza labanye abalobi:

  1. SIGIYA NGOLWETHU:  Leli liqoqo lezinkondlo elabhalwa zimbongi lezimbongikazi ezingamatshumi amane. 
  2. IZIGIGABA ZAKWANDONGA ZIYADUMA: Lolu lugwalo esalubhala siyisitshiyagalolunye. Lukhuluma ngeziga ezenzeka eGoli, ezihlasimulisa umzimba. Kulo, ngilezindatshana ezimbili: Uzulu Uphelile Ngenkafulakufa, kanye lethi Wangimunyisa Umbele Ofileyo.
  3. UMHLABA WENKOHLAKALO: Lugwalo lwezindatshana ezilitshumi. Salubhala silitshumi. Lukhuluma ngokukhohlakala okukhona emhlabeni jikelele. Ngilendatshana Kulolugwalo ethi, Impisi Ezembese Ngesigogo Semvu. Lubiza R150.

Sengaloba izinkondlo ezinengi kakhulu. Njengoba ngike ngatsho ngaphezulu, eqoqweni elithi: SIGIYA NGOLWETHU, ngilezinkondlo ezilitshumi lambili. Ezinhlanu zazo zilalezi zihloko:
Nyathela Ngolofudu Mntanami
-Bulawayo
-Isavunguzane

Amahlolanyama
– Isomiso

Kunjenje sisohlelweni lokubhala elinye iqoqo lezinkondlo elithi IZWI LEZIMBONGI. Lapho-ke ngizaphosela ezinhlanu. Yebo, zikhona ezedlula amatshumi amabili ezikhona ezingakaphaphatshwa ezingwalweni.

Inhloso yokuloba ngesiNdebele yikuqhubeka silondoloza lolulimi lwabokhokho oludala kulathi, oluhle, olubanzi, olujulileyo, olumnandi. Nxa siziqhenya ngolimi lwethu, labantwabethu bazalufunda, baluthande, baludlulisele esizukulwaneni esilandelayo. Isizwe esingelalimi sifile. Simnandi isiNdebele yikho sileqhono ngaso, silentshisekelo enkulu ngaso. Nxa sisibhala phansi isiNdebele, siyabe siziqoqile imvava zolimi sazifaka eqomeni elikhulu. Kuzadliwa iminyaka leminyaka. Ngokuhlangana kwezizwe, luyafa phela ulimi kwazise siyabe sesikhuluma seluxubaxubene lungaseyilo. Asilunoniseni siyephambili hlabezulu.

Ngiletha isinxuso esikhulu-ke hlabezulu. Kusona lesi sigcawu, ngizabe ngiphakamisa abalobi balamuhla kabili ngenyanga. Ngizakhuluma labalobi laba ngezingwalo zabo ngenhloso yokuzikhangisa emphakathini. Ngeviki ngeviki, ngizabe ngixoxa lomlobi, asitshele kabanzi ngogwalo lwakhe ukuthi lumayelana lani, intengo yalo kanye lokuthi lutholakala ngaphi. Umlobi uzasitshela lapho abantu abangamxhuma khona: ikheli le-Email, iWhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram nanko sekwaba lempucuko engaka!

Mlobi Walamuhla, ziqhenye ngolimi lwakho! Siyabonga.

XHUMANA LAMI kusonalesi sigcawu, loba kokulandelayo:
EMAIL: vodlozamelu@gmail.com
FACEBOOK: MELULEKI VODLOZA
TWITTER: @melulekivodloza
WHATSAPP: +27 72 209 9804
CALLS: +27 81 250 9308