Silalo uhlelo lwethu olumayelana lengxaki zabatsha. Siyalibonga njalo lonke  elithe lasixhasa ngamacebo angalandelwa ngabatsha labazali ukuxakulula ezinye zalezi zingxaki. Lamhla siphethe ingxaki ezidalwa yikuswela UBUNTU. Asizwe abatsha lamhla ukuthi bona bathini ngayo indaba le eyobuntu. Lalela-ke ingxoxo yalamhla.