Iyabonana njalo lamhla lina Batsha bakaMthwakazi! Nansi njalo enye ingxoxo ephathelene lengxaki zabatsha ekhokhelwa nguyihlokazi, uNomsa Jowah. Azipheli ezabatsha. Lamhla sikhangela ingxaki ezidalwa yikungasebenzisi kuhle inkululeko lamalungelo aphiwa intsha. Inkululeko yokwenza lokho umuntu akuthandayo inhle. Lamalungelo oluntu mahle kakhulu. Akukho ukucindezelwa lokukhahlamezeka. Kodwa amalungelo la angaphathwa butshapha adala ingxaki empilweni. Sondela uzwe ukuthi bathini ngalokho osowenu. Siyafisa ukuzwa ukuthi wena uthini ngalokho?