Iyabonana njalo lamhla lin’ abatsha bakaMthwakazi! Ingxoxo ephathelene lengxaki zabatsha ekhokhelwa nguyihlokazi, uNomsa Jowah iyaqhubeka.  Lamhla silokhu sikhangele ingxaki ezidalwa yikungasebenzisi kuhle inkululeko lamalungelo aphiwa intsha. Inkululeko yokwenza lokho umuntu akuthandayo inhle. Lamalungelo oluntu mahle kakhulu. Akukho ukucindezelwa lokukhahlamezeka. Kodwa amalungelo la angaphathwa butshapha adala ingxaki empilweni. Sondela uzwe ukuthi baqhubeka besithini ngalokho osowenu. Siyafisa ukuzwa ukuthi wena uthini ngakho?