Munt’ omutsha ngiyakubingelela. Ngithemba izinhlelo lezi ziyakusiza. Silokhu siphezu kwazo ingxoxo eziphathelene lengxaki zabatsha. Lamhlanje abangane benu bahlinza le ingxaki edalwa yikuthanda izinto. Izinto sivele siyazithanda. Zinhle. Ziyasisiza empilweni. Kodwa kukhona okudlulisa amalawulo besekudala izingxaki. Akesizwe ukuthi bathini osowenu. Wena usithini?