Ngiyabingelela kulesisigcawu munt’ omutsha! Uyasizakala na ngezinhlelo lezi? Lalamhla siphezu kwayo ingxoxo ephathelene lengxaki zabatsha. Nampa njalo abangane benu bexoxa ngengxaki yalamhla. Sikhangele ingxaki ezibakhona ezimulini, nxa kungekho ukuphilisana kuhle. 

Zikhona izimuli ezinhle. Zikhona ezingenza ngcono. Sonke siyalangatha ukuba abatsha bethu baphile kuhle, bazisane, basizane ezimulini zabo. Zingxaki bani ezikhona? Zingaqedwa njani? Wena uthini?