Siyabonana lamhlanje kulesisigcawu munt’omutsha. Ngilokudana okukhulu njalo ngixolisa ukuba lamhlanje ayikho ingxoxo yengxaki zabatsha entsha, eyalamuhla. Indaba ye ‘Lockdown’ ekhona ezweni lonke isitshayile lathi singalindele. Bekumele abangane benu baxoxe ngezihloko ezimbili ezokucina kuloluhlelo. Kodwa kwehlule ngoba phela bengahlali bonke. Omunye ulapha, omunye ule, omunye laye ukude le! Nxa iNkosi isiphathisa njalo isiphilisa, kuzaxoxwa kupheleliswe uhlelo lolu lwezingxaki zabatsha.
              Okwalamhla sizabuyela emuva sitshaye umphehlu ngale eyake yabakhona, lapho abangane babexoxa ngengxaki edalwa yikusebenzisa ngobutshapha lobuthutha i-‘Social Media’. Yingxaki okwaxoxwa ngayo ngoLwesithathu ku 29 Zibandlela 2020, encwadini kaGogo Nkala eyesihlanu. Siyafisa ukuwuzwa owakho umcabango ngaleyo ngxaki.