Siyabonana lamhlanje kulesisigcawu munt’omutsha. Ngilokudana okukhulu njalo ngilokhu ngixolisa ukuba lalamhla ayikho ingxoxo yengxaki zabatsha entsha. Indaba ye ‘Lockdown’ ekhona ezweni lonke isitshayile sonke singalindele. Bekumele abangane benu baxoxe ngezihloko ezimbili ezokucina kuloluhlelo. Kodwa kwehlule ngoba phela bengahlali ndawonye. Nxa iNkosi isiphathisa njalo isiphilisa, kuzaxoxwa kupheleliswe uhlelo lolu lwezingxaki zabatsha.Okwalamhla sizabuyela emuva sitshaye umphehlu ngale eyake yabakhona, lapho abangane babexoxa ngengxaki edalwa yibudlelwano labangane abangaqonganga. Yingxaki okwaxoxwa ngayo ngoLwesithathu ku 15 Zibandlela 2020, encwadini kaGogo Nkala eyesithathu lonyaka. Siyafisa ukuwuzwa owakho umcabango ngaleyo ngxaki.