Siyabonana lamhlanje kulesisigcawu munt’omutsha. Silokhu siphila ngesikhathi se ‘Lockdown’ ekhona ezweni lonke. Asikakhululwa ukuthi sibonane sixoxe ngezindaba zethu lezi. Kodwa lamhla ngizaphinda enye njalo ingxaki ebhekane lentsha yethu esike sancokola ngayo kuso lesisigcawu. Sike saxoxa ngezinto eziphazamisa intsha yethu ezinjengokunatha lokusebenzisa izidakamizwa. Yizinto abatsha okumele baqaphele ukuthi abahugekeli kuzo, okumele bazilimuke. Le yingxaki okwaxoxwa ngayo ngoLwesithathu ku 24 Zibandlela 2020, encwadini kaGogo Nkala eyesine lonyaka. Siyafisa ukuwuzwa owakho umcabango ngaleyo ngxaki.