Siyabonana njalo lamhla kulesisigcawu munt’ omuhl’ omutsha. Silokhu siphila ngesikhathi se ‘Lockdown’ ekhona ezweni lonke. Asikakhululwa ukuthi sibonane sixoxe ngezindaba zethu lezi. Kodwa lamhla ngizaphinda enye njalo ingxaki ebhekane lentsha yethu esike sancokola ngayo kuso lesisigcawu. Sike saxoxa ngengxaki edalwa yikuswela UBUNTU. Sizaphinda yona leyo lamhlanje.Le yingxaki okwaxoxwa ngayo ngoLwesithathu ziku 5 kuNhlangula 2020, encwadini kaGogo Nkala eyesithupha lonyaka. Siyafisa ukuwuzwa owakho umcabango ngaleyo ngxaki.