Intandane izwela kwabanye

Isaga lesi sande ukutshiwo siqondiswe emuntwini ongabe ephakathi kokuhawula mhlawumbe lokuzidela ngoba ebona sengathi akukho okungamsiza. Ikanti-ke banengi abakhula bezintandane kodwa benze kuhle kakhulukazi empilweni. Phela sasibone sengathi abantwana abaphumelelayo abenza kuhle yilabo abalabazali ababanakekelayo, ababapha konke abakuswelayo. Abanye abanjalo basuka behluleke ngoba bezitotoza besenzelwa konke.

Ongelabani uyaphumelela ngokuzimisela lokubekezela lokuhlakanipha. Uba seduzane labalolwazi alufunayo afunde kwabanjalo. Ukhulumisana labalolwazi alujongileyo. Uyabuza imibuzo edinga impendulo. Uqonda ukucela abathile abalolwazi alufisayo ukuthi bamncede lapho esenza imizamo thile. Ucina ezitholela umuntu ongambamba ngesandla amkhokhele ukuthola ulwazi oluthile aludingayo. Kulomunye ongalaso isikhathi sokuthi ahambe laye amsize usuku ngosuku. Lowo mntomtsha uyambuza okuthile ngezikhahi ngezikhathi ngoba elobuciko lobungcwethi kulokho, ekufundele wathola isicoco. Mntomtsha, uyasizakala njalo ngokuba ngumuntu ongelanhloni ukuthi ucele usizo lwemali, loba ukuba semsebenzini othile, loba ukuthi webolekwe izingwalo ezithile ezisizayo, lokunye okunjalo.

Mntomtsha, musa ukugoqa izandla uhlale nje. Musa ukubukela abanye bezama, wena ucatshe ngomunwe uthi bona balenhlanhla thile. Musa ukuvuka ulele. Intandane izwela kwabanye. Phatheka lawe ufunde kwabanye. Sukumela phezulu lapho okukhulunywa khona ngokwenza okuthile okungakusiza empilweni. Nxa ubone imikhankaso yemincintiswano, musa ukubukela abanye bezama ngokuzikhandla. Sukuma lawe uzame. Ngena imincintiswano uzimisele lawe. Akwaziwa okwanonisa ingulube. Asikho isikhwehle esiphandela esinye. Vuka uziphandele. Vuka mntomtsha! 

Barbara Nkala