VUKA MNTOMTSHA!

Umuntu okhutheleyo ngumuntu osebenza ngokuzikhandla ethathela lokho akwenzayo phezulu, engatshengiseli ukudidwa masinyane loba ubuvila. Onjalo-ke uyathandeka. Ufunakala ngapha langaphaya. Uphanga aphakanyiswe lapho akhona uthole esephezulu le engqongweni, ikanti osowabo abangamavila besele le emuva.

UBhekani loSazini baphutsha kanyekanye esikolo, bathola izicoco zalokho ababekufundele, bathokozelwa yizihlobo kwakuhle kwanjeya. Baqala ukudinga imisebenzi ebafaneleyo, betshaya izincingo, besiya kumabhizinisi amakhulu, bebhala bethumela lezincwadi zokudinga imisebenzi; kodwa ukuthi bathole okungabasiza kwaba yinkani emnyama. Kwaze kwathi uMfundisi ebandleni lapho okwakusonta khona uBhekani wamzwela umsebenzi kunkampani yomunye umkhonzi, kodwa ungeyisiwo awufundeleyo njalo uphansi kakhulu. Wathaba uBhekani waze wabiza umngane wakhe uSazini ukuthi laye azosizakala. Kwakumele bathanyele bahlanze indu yokugcinela izimpahla lapho ezazifikela khona efekithali, bavule lenkunzi zamabhokisi laphp bekhupha izinto phakathi bezifaka emashelufini, befaka lentengo. Babethunywa lokunye okunengi. 

UBhekani wathokoza wabona lokho kungcono kulokutshona ebhoda lemithunzi ngekhaya. Wayethathela phezulu konke akuthunywayo. Angaqeda abuze ukuthi kuyini okunye angakwenza. Aphiwe eminye imisebenzi eyahlukileyo, asukumele phezulu. Wawungamthola encedisa lalapho okungamelanga abe khona. Wacina ethandeka kwabanengi enkampanini. Waba lamabizo amanengi. Abanye bathi ngumabizwasabele, abanye bathi ngumasukumela phezulu, abanye bathi ngumahambela phezulu, lamanye njalo. Kwathi kuphela inyanga yesibili wabe ekhwezwa emsebenzini esenziwa umaneja kwesinye isigaba ngenxa yokukhuthala kwakhe. Kusiyaphela inyanga ezinhlanu eqale kuleyo nkampani wabe ethunyelwa emazweni ukuyafundela ukuhola lesosigaba ayefakwe kuso okwenyanga eziyisithupha. Wayezakuthi ephenduka aphakanyiswe njalo azizuzele iholo lakhe elihle aze aqabuke ezondwa ngamanye amavila angena kuleyo nkampani phambi kwakhe. Ukukhuthala kulomvuzo omuhle. Kulezithelo ezinhle. Kuyapmphakamisa umuntu engananzelele.

USazini wayengafani loBhekani. Wawumuzwa esithi, “Ndoda, mina kuyangicasula ukutshona ngithanyela ngiphakamisa amasaka lamabhokisi. Ayisikho engakufundelayo. Kuyangcolisa. Njalo ukubonakala ngifake iwovorosi kungikhupha isithunzi. Wena uduba ngokuthi ulewala, unguthathekile, uthanda ukubukwa.” Wayezama ukucebisana lomngane wakhe uBhekani esithi, “hatshi mfo, ayisikho ukuthi ngithanda ukubukwa. Awuboni nje wethu ukuthi kungcono uthole eyakho ekupheleni kwenyanga kulokube ucela ebazalini?” USazini kakuthandanga okutshiwo ngusowabo. Njalo wayebakhangelela phansi labo ayebona bengafundanga njengaye, ehamba ezidonsa lapho athunywa khona. Laye wacina eselamabizo ababembiza ngawo bemkhomba ngeminwe esiphundu. Abanye bathi nguvilavoxo, abanye bathi ngumadol’axegayo. Babesitsho lokho bemnyeya. Wathi eqeda inyanga yesibili wahle wathathiswa unyawo. Akukhanyanga kumhlupha lokho loba wayesehamba esithi uBhekani wayevele ethandwa kakhulu engathontiswa ngumaneja wabo. Kodwa lalingeyisilo iqiniso lelo. Ivila livele lisidla ubuvila balo.

Ngithini lapha mntomtsha! Ngithi, okuvukileyo kugagadlele ungadlali ngakho. Sengibonile abanengi abakhutheleyo bephakama sakusoma lapho abakhona, bacine sebephezulu bethola okuhle. Kuhle ukutshengisa ukukhuthala kukho konke okwenzayo. Kulezithelo ezinhle kakhulu. Ikanti, kubi ukweyisa okuphiweyo.  Kubi ukweyisa labo obona sengathi ababusisekanga njengawe. Nxa wena ube lenhlanhla yokufundiswa, hlonipha abangabanga lalelo thuba. Abanye bacina besenza okungcono kakhulu empilweni ngenxa yobuntu babo lokusebenza nzima ngokuzikhandla. Vuka mntomtsha usebenze ngokukhuthala lokuzikhandla!

Barbara Nkala