Vukuzenzele

Kumaviki la edluleyo kunengi engikubone ngabamba owangaphansi nganqekuza ikhanda njengontulo ngivuma ukuba konke kuyenzeka. Isibili. Okokuqala ngibone ijaha elidabuka eMzansi eSouth Africa elithiwa nguMusa Motha, kodwa elike lahlala eNgilandi. Ijaha leli lihamba ngezintonga lezi zesilungu ezisiza abakhubazekileyo. Ijaha leli lilonyawo olulodwa ikanti lalikade lithanda ukudlala ibhola lenyawo lisengumntwana. Lilandise ukuthi omunye umbala waqunywa ngenxa yomkhuhlane wekhensa lileminyaka elitshumi lanye. Angizange ngibone ukuzizwela loba ukudangala ngoba lingumuntu ophila lokukhubazeka. Ijaha leli lihlezi libobotheka libonisa ukuzimisela. 

UMusa ulandise ukuthi ngemva kokuqunywa umbala, wathanda ezokuhlabela lezokugida. Kambe umuntu owayethanda ukudlala ibhola lezinyawo abe esekhwabitha ezokugida yena eselonyawo olulodwa! Wazimisela ukufunda ukugida ngonyawo olulodwa lentonga zakhe. Wangena kumncintiswano we ‘Britain’s Got Talent’ ngo 2023. Indlela agida ngayo, umgido lo ongathi yi‘ballet’ ngezigodo zakhe, wawungeke utsho ukuthi ngumuntu okhubazekileyo. Umgido wakhona njalo wawulandisa indaba. Yaduma inkundla yonke eyayikade ibukele lalaba abehlulela umncintiswano bonke baphelelwa, bavuma ukuthi le yintshantshu. Ulokhu egida ezindaweni ezahlukileyo. Kuyamphilisa lokho. Ulekusasa eqhakazileyo ngokugida kwakhe lokho uMusa kunye lokukhuluma ekhuthaza abanye. Uya kude ngakho. UMusa lijaha elingazange lizidele ngoba lidlule emkhuhlaneni omubi njalo selisele lilonyawo olulodwa zwi. 

Okwesibili engikubone kuwolo uMgqibelo odlulileyo, koBulawayo, lijaha ebelinxusiwe ukukhuluma likhuthaza abazali abalabantwana abakhubazekileyo, ngoba lalo lakhula lilokukhubazeka, ngeÇerebral Palsy. Belilihle libukeka. Lelojaha nguSipho Ncube. USipho ubonise okunye akwenzayo, esebenzisa imibalazo ukwenza imifanekiso le emihle ecina ithengiswa icecise emidulini yezindlu. Ngimangele ngobuhle baleyo mifanekiso. Iyinqaba. Nxa ithengwa okuzwayo ingamphilisa impela. Ngikuthandile ngakuhlonipha ukuthi uSipho kazange azidele acine ehlezi nje. Ngumuntu oyi-artist, odweba abalaze imuifanekiso emihle ekhulumayo. Kuyancomela lokho. Ngumuntu onxuswa ukukhuluma ekhuthaza.

Okwesithathu, kulentombi engiyaziyo lapho engihlala khona. Umendo wehlula yasala ilabantwana ababili ebondlayo. Intombi le iphiwe eminweni. Iyeluka abantu, basale bebahle okwamagama omama amakhanda ebukeka. Lami usengeluke kanengi. Kwathi loba izinto zisiba nzima elizweni, loyise wezingane engalethi usizo, udade lo wasebenza ngokuzikhandla esebenzisa isipho alaso esokweluka amakhanda. Weluka ngobunono lobuciko obumangalisayo. Kalayo eyakhe indawo yokweluka abantu. Ubalanda emizini yabo, ngesikhathi abasikhethayo abenze babe bahle okwamagama. Kwesinye isikhathi uyabalandulela abanye ngoba enguye yedwa zwi engeke aziqhekeze phakathi. Lokho abambhadala ngakho kuyamphilisa labantwana bakhe. Kubhadala indleko zabantwana esikolo. Kuthelela indlu. Kubadingela izinswelo abemuli. Kufaka ukudla etafuleni. Bonke abantu abelukayo bamfisela okuhle ukuthi kwelinye ilanga acine eseleyakhe indawo esetshaya ibhizimusi yakhe yokweluka abantu.

Ngithini lapha mntomtsha? Ngithi ophiwe ingqondo, lezandla ulakho ukuziphilisa loba impilo inzima. Laba abathathu benza ngcono kakhulu empilweni kulezinye izifundiswa ezilinde ukuthola imisebenzi engabonwayo. Mntomtsha, uphilelani? Yazi isizatho sempilo yakho. Ungazideleli. Ungahlali phansi ukhale. Sukuma wenze! Vukuzenzele mntomtsha uphile!

Barbara Nkala