MNTOMTSHA VUKA!
Esalela muv’ ixhakalwa yizinja
Asikh’ esaphandel’ esinye bo
Vuk’ uzenzele
Umlobi nguwe
Imbongi nguwe
Umkhokheli wakusasa
Nguwe
Vuka bo!

Mntomtsha, asihlanganeni kusonalesi sigcawu maviki wonke. Sijonge ukufundisana, lokuqondisana. Sijonge ukwakhana lokukhuthazana. Sijonge ukuphakamisana. Phakama. Ungasali. Siqale sixoxa ngengxaki zabatsha. Sesingena kokunye. Zinengi esizaxoxa ngazo lapha. Nxusa omunye umntomtsha angasali. Sifuna ukuzwa owakho umbono. Uqakathekile. Sibonise eyakho imicabango. Siyaphambili!