Sike sakhulumisana ngobuntu Mntomtsha! Kuhle ukuba ngumuntu olobuntu. Umuntu olobuntu uphila kuhle labanye abantu. Kwakube lokwazisana okuhle kakhulu. Zikhona izindlela zokuphila kwelakithi eziphakamisa ukwazisana okuhle, okubonisa ubuntu. Nanzi ezinye zezimpawu ezibonisa ukwazisana okuhle, okwenza abantu baphilisane kuhle.

Bonga

Ukubonga kuyinto enhle kakhulu. Nxa uphiwe ulutho, akukhathalekile lukhulu loba luncane, kuqakathekile ukuba ubonge. Kwesinye isikhathi uyabe wenzelwe loba uboniswe into enhle. Kwesinye isikhathi njalo okuhle kuyabe kwenziwelwe omunye wakho othandekayo. Esintwini siyabonga sizibongela loba sibongisa omunye. Sithinta isibongo somuntu kunye lezitemo zakhe nxa sizazi, sicine ngokuthi, ‘Lakusasa ungadinwa!’ Abanye bavame lokuthi, obongwayo angahlali eduze lomlilo funa atshe basale bedubeka.
     Ukubonga kufundiswa abantwana bebancane, bakwazi ukuthi babonge nxa besamukela abakuphiwayo, bangaphongujwamula nje. Kubi ukungabongi. Kwenza ophileyo loba owenze okuhle enyele abone sengathi akuphileyo loba akwenzileyo kuyeyiswa. Lawe nxa ubongwa uzwa uthokoza ngaphakathi ukuthi wenze into enhle ebongekayo. Funda ukubonga Mntomtsha ukuze ubusiseke wenziwelwe okunye okuhle.

Cela ngesihle

Umuntu othi ecela ukusizwa ngokuthile loba ukuphiwa okuthile, aphongubhavuma loba akhemanise loba acele sengathi yena nguye zwi umuntu wena uyisichakanyana sakhe, kalabuntu. Uyeyisa. Kalambeko. Kufanele umuntu athobeke acele ngokuzibutha njengomuntu onguye ofuna uncedo. Amazwi athi, “Ngicela …” kumele aphelekezele la awokucela. “Ngicela ungeboleke …”, “Ngicela ungiqhubele…”, “Ngicela ukubuza …”. Kumele sithobe emazwini ethu sitshengise inhlonipho nxa sicela usizo. Nxa ucela ulutho ngesihle langentobeko, ocelwayo laye uphendula ngesihle akuphe ebobotheka. Cela ngesihle Mntomtsha ubuye ubonge.

Xolisa

Ukuxolisa yinto esifisa abanye bayenze kithi nxa besikhubile loba besiphoxile loba besenzele okunye okubi. Kulula akulula. Kulesiga esithi, ‘Isihlahla asikhohlwa, kukhohlwa ihloka.’ Owonileyo uphanga akhohlwe nxa evele engumuntu ongelabuntu. Kodwa lo owonelweyo uyabe elimele kumele aphetshiswe, axoliswe ukuze aphole. Umuntu olobuntu uyaphanga axolise. Kodwa ongelabuntu uvele kabazi abanye abantu. Unguminamina. Uphulukundlela nje agudle abagudlayo kungabi ndaba zalutho. Utshekisa inkulumo alahle umlomo engagqize qhakala. Akubakhi ubudlelwano obuhle lokho. Funda ukuxolisa Mntomtsha lapho ophosise khona. Ukuphosisa ngokwabantu bonke. Phephisa. Xolisa. Angasala ezondile oxoliswayo wena uyabe usuqede owakho umlandu.

Thethelela

Nxa woniwe loba uphanjanisiwe, funda ukuthethelela. Kuyabusisa kukuphilise kuhle. Akukhathalekile loba ungaxoliswanga. Thethelela. Ukukhohlwa akulula, kodwa ukuthethelela kuyavuma. Ungabamba iqhubu, usonge, udinge indlela zokuphindisela uyabe usungohlala ufuthelwa uceba amacebo amabi athelela inhliziyo yobuthakathi. Umthandazo weNkosi uthi, ‘Sithethelele amacala ethu (Nkosi) njengoba sibathethelela abasonayo’ uMathewu 6:12. Okwalamhla kwanele Mntomtsha. Zama ukulandela lezi zimpawu uzabona usuthandeka ngoba uhlalisana kuhle labanye.

Barbara Nkala